Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 2 (nr.3) mei-juni 2021
Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel
 

Brief van de voorzitter

Wat is er ondertussen gebeurt?
 
Aankoopsteun

Sinds vorig jaar geeft de Provincie geen aankoopsubsidies meer. Vroeger kregen we bij aankoop in een erkend natuurgebied 8% op het totale aankoopbedrag.
Daarom moesten we op zoek gaan naar nieuwe middelen. De gemeente Pelt gaat ons in de toekomst steunen met een aankoopsubsidie van 5,5%. Voor de aankoop van het perceel aan de Wedelse molen(8ha76), destijds via Natuurpunt Noord-Limburg aangekocht, werd de eerste maal deze subsidies uitgekeerd.
 

Natuurpunt zorgt voor topnatuur in Lommel
 
PSN (project subsidies natuur) Balimheide
Dit jaar beginnen de werken op de Balimheide . Doel van de werken is het verbeteren van de biotopen van de Gladde slang, Lentevuurspin, Heivlinder, Kommavlinder en hun habitats.
Dit zal o.a. gebeuren door te chopperen , te plaggen, verwijderen van de struiken in het ven, het aanleggen van een schapenraster enz. Hiervoor werd er door de Vlaamse overheid een subsidie van 125 333 euro voorzien. Voor meer informatie kan je altijd bij Pieter Cox of Luc Winters terecht.
 
SEW Riebos-Bleekerhei.

Recent is ons SEW (subsidie eenmalige werken) door de Vlaamse Overheid goedgekeurd voor een bedrag van 75 986 euro. De geplande werken kaderen volledig in het goedgekeurde erkenningsdossier van de Lommelse heidegebieden waarbij een mozaïek van verschillende heide- en graslandhabitats, afgewisseld met vennen en gagelstruweel beschermd en verbeterd worden. Deze aanvraag is specifiek gericht op het herstel van de hieronder vermelde doelhabitats en –soorten die overeenstemmen met de landschapsvisie voor het reservaat. De gekozen percelen hebben zeer goede potenties voor deze habitats en liggen te midden van reeds goed ontwikkelde habitats, waardoor we verwachten dat dispersie van soorten op een vlotte manier zal gebeuren. 

 • Herstel van duinvegetaties en open zand (Bleekerhei)
 • Herstel van dotterbloemhooiland
 • Herstel van vochtige heide
 • Herstel van veehabitat en slenken in veengronden.(oude turfput)

Op andere locaties in de Riebos werden de afgelopen deccenia reeds plagwerken uitgevoerd met zeer goede resultaten voor herstel van vochtige heide, met onder andere uitbreiding van de populatie Moeraswolfklauw en Klokjesgentiaan. Kleine veenbes groeit iets ten zuiden van de Riebos in een rietveld en is dus ook een zeer realistische doelsoort. 
Topproject voor een topgebied.

Leidingstraat Antwerpen - Ruhrgebied

De Vlaamse overheid wil het voor bedrijven mogelijk maken extra pijpleidingen voor chemicaliën aan te leggen tussen de Antwerpse haven en het Rurhgebied. Daartoe wil men een zogenaamde ‘leidingstraat’ afbakenen: een reserveringsstrook van 45 meter breed en tientallen kilometers lang. 
Bedrijven kunnen dan vervolgens vergunningen aanvragen om in die  strook nieuwe pijpleidingen te leggen. Aan de basis van dit initiatief liggen volgens de initiatiefnemers milieuoverwegingen: men wil gevaarlijke wegtransporten met chemicaliën vermijden en klimaatdoelen halen door vrachtwagens van de weg te halen. Het is nog niet beslist waar die reserveringszone precies zal ingetekend worden, maar er ligt wel een plan voor met meerdere varianten die verder met elkaar vergeleken zullen worden in een “Milieu Effecten Rapport” (MER).

De inspraakronde die nu loopt, is een eerste consultatie van het publiek om na te gaan welke effecten op natuur- en milieu voorafgaandelijke onderzocht moeten worden. Op basis van dit “MER” zal de Vlaamse Regering bepalen welk tracé, of een combinatie van tracés, haar voorkeur geniet. Vooraleer dat voorstel een wettelijke basis kan krijgen, komen er opnieuw inspraakrondes. 
Pas als het tracé definitief is goedgekeurd en aan alle mogelijke bezwaren is tegemoet gekomen, kunnen bedrijven vergunningen aanvragen om pijpleidingen in die reserveringszone aan te leggen. 
Het kalf is dus zeker nog niet verdronken en het is nog niet voor morgen. We staan aan de start van een lang proces.

Momenteel onderzoeken we de voorstellen en omdat heel veel natuurgebieden van onze vereniging in de provincies Limburg en Antwerpen worden getroffen, wordt dat door beleidsmedewerkers van de vereniging gecoördineerd. We staan er dus gelukkig niet alleen voor.
Zonder vooruit te lopen op de conclusies, lijkt  gekozen te worden voor de weg van de minste weerstand en dus worden vooral uitgestrekte bos- en natuurgebieden getroffen. Eén tracé volgt zelfs bijna volledig onze vallei van de Zwarte Beek van het brongebied, tussen de vennen van ‘Achter de Witte Bergen’, via Spiekelspade tot in Beringen, en dat door internationaal erkende en beschermde natuur.
Het noordelijke tracé hakt dan weer zwaar in op onze bos- en natuurgebieden van de Resterheide en de vallei van de Grote Nete (Veewei).

We zullen als Natuurpunt dan ook een omstandig bezwaar formuleren, en nu reeds wijzen op de grote impact op natuur- en bos, waarbij we er op rekenen dat die effecten ten gronde onderzocht zullen worden en er een eerlijke afweging gebeurt van deze effecten op natuur en milieu.
Daarbij zullen we bovendien pleiten voor een ‘bundeling’ van infrastructuur. Met andere woorden: als een reeks pijpleidingen onvermijdelijk zijn, leg ze dan daar waar bijvoorbeeld nu reeds leidingen liggen, of een snelweg, spoorweg of een hoogspanningsleiding. Zo moeten er niet nog eens opnieuw bossen of waardevolle natuurgebieden opgeofferd te worden. 
We zullen dit dossier met de grootste aandacht en zorg opvolgen !

GRUP: https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr?fbclid=IwAR1evsJ89LLLLbnCCzk5pwl0t6NiCtcXoIxkJEJiQxugi3AFC0y9UngtuYI
Kaart: https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b3fc46fb07eb4a9d8f560035cd1fbba3&fbclid=IwAR3o-ORIaaQk1s3Qn_PfUFXj0eN_mIZfn0o07xPHka58EI7e7zYdfuQdjCI

Vloeiweide : samenvloeiing van natuur en erfgoed, niet enkel in Lommel

De derde locatie in onze reeks over de Europese bevloeiingspartners situeert zich ook in Zwitserland : de ‘hangbevloeiing’ in Wallis.
‘Suonen’ of ‘bisses’ zijn eeuwenoude irrigatiekanalen. Vertrekkende bij de eeuwige sneeuw en de gletsjers, voorzien ze hele stukken land van water en trekken ze kilometers ver over de berghellingen. In de dorpen Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg en Naters worden ze nog gebruikt. Door de geografische ligging van Wallis heeft de binnenste droge vallei van de Alpen een bijzonder neerslagarm microklimaat. Dit betekent dat er te weinig water beschikbaar is voor gebruik in de landbouw. De Suonen worden vaak over verre afstand langs de flanken van de vallei geleid met een minimale helling. Hierdoor kunnen lager gelegen grasvelden van het benodigde water worden voorzien. Hiervoor wordt de wateraanvoer afgedamd zodat deze overstroomt of wordt de zijwand van de bisse losgemaakt. Weilanden kunnen dan worden geïrrigeerd via een fijn vertakt systeem van sloten. Naast het leveren van water hebben de bisses nog een andere functie : het water dat wordt vervoerd, wordt ook gemengd met mineralen uit zogenaamde gletsjermelk : smeltwater van een gletsjer dat vermengd is met geërodeerde, door de gletsjer afgesleten gesteente. Doordat deze, soms zeer fijne poederachtige steendeeltjes als een suspensie in het water zweven, is het uiterlijk ervan vergelijkbaar met melk. Deze mineralen werken als natuurlijke meststoffen en voorzien de bodem en planten van waardevolle voedingsstoffen. Ook de omringende bomen worden van water voorzien door het afstromende water. Ze vormen een uitgesproken wortelstelsel, stabiliseren de steile hellingen en beschermen tegen erosie. Bovendien wordt in deze passief geïrrigeerde gebieden een verminderd risico op bosbranden vastgesteld. Dieren profiteren ook van de suonen als waterbron en, dankzij het gras en de bloemen die vlakbij groeien, als voedselbron.

De oorsprong van de suonen is onduidelijk. Bronnen uit de 12e eeuw laten zien dat de Suonen er toen al lange tijd waren. Onderzoek van bodemmonsters van afzettingen van slib van het getransporteerde gletsjerwater met de koolstofmethode toont aan dat de praktijk aan de Simplon zuidzijde reeds 5000 jaar geleden werd toegepast. Niet alleen vormen deze kanalen een toeristische attractie : onderzoek bewijst de ecologische voordelen van deze bevloeiingstechniek in vergelijking met de moderne besproeiingsmethoden (waterverbruik, biodiversiteit, klimaatbeheersing,..).

De Zwitserse stichting landschapsbescherming heeft in 2020 de titel ‘landschap van het jaar’ toegekend aan de dorpen Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg en Naters en op de nieuwste Zwitserse 100 frank biljetten staan de oude bevloeiingskanalen afgebeeld. Dit eerbetoon is een  stimulans om het verleden er levend te houden. Dubbel en dik verdiend.

Copyright foto’s : Switzerland Tourismus, André Meier - Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Raimund Rodewald
 
Meer weten:
https://www.umweltnetz-schweiz.ch/themen/ressourcen/2229-bew%C3%A4ssern-im-alten-stil.html
https://www.valais.ch/de/geschichten/ein-wertvolles-erbe
 

Uitbreiding actieve vloeiweide in de Kempen

In natuurgebied ‘De Maat’ wordt binnenkort opnieuw gewitterd. De collega’s van Natuurpunt Netebronnen gaan eerst vier en later nog twee hectare historische vloeiweiden opnieuw bevloeien met Kempens kanaalwater.

Het vloeiweidencomplex in Mol ter hoogte van sas 3, waar de weg van Balen naar Postel via een oude dubbele Baileybrug het kanaal Bocholt-Herentals kruist, dateert van dezelfde periode als de vloeiweiden van Lommel. Ze zijn midden 19e eeuw door de Belgische staat aangelegd en werden intensief gebruikt tot in het midden van vorige eeuw. Op twee locaties wordt binnenkort er de bevloeiing hernomen. De werken voor herstel van het landschap vorderen goed en de plannen worden zeer concreet. Dankzij steun van de Vlaamse overheid kunnen stuwen en sluizen hersteld worden en kunnen de nodige grondwerken worden uitgevoerd. In de zomer moet begroeiing zorgen voor stabiliteit van de bodem. Er zal opnieuw ‘gewitterd’ worden in het najaar en de winter als controle of alles werkt naar behoren. We wensen de initiatiefnemers alle succes toe en staan ze bij  met raad en daad waar we kunnen.
Het gebied wordt doorkruist door het wandelroutenetwerk tussen knooppunten 52 en 55 (https://www.wandelknooppunt.be/nl/routeplanner) en kan gedeeltelijk vrij bezocht worden. Een aanrader!
 

Begrazen van de Heuvelse Hei

Met de hulp van het schapenproject van de stad Lommel gaan we dit jaar de afgebrande percelen van de Heuvelse hei laten begrazen met schapen.

De vzw Kemp zal 2 keer 5 dagen begrazen tussen 15 mei en 30 oktober. Ze gaan vooral de opslag van het pijpenstrootje op de afgebrande percelen aanpakken om verjonging van de heide te bevorderen.

Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Stad Lommel

Door de stad Lommel werd een natuurbeheerplan opgesteld voor de bossen en natuurgebieden in eigendom en beheer van de stad. Het plan omvat de deelgebieden Riebos, Blekerheide, Struyvenbosch, Heuvelse Heide, De Wateringen, boscomplex Stevensvennen,  Weyerkensebergen,   Heyderheide, Heide het gehucht, boscomplex Barrier, Karrestraterheide, Hoeverheide, Dorperheide, Boonevennen,  Meysterbergen, Eynderheide, Kattenbosserheide, Kattenbosserbergen, Vriesput, Broekerheide en Overmaey met een totale oppervlakte van circa 1.750 ha.

De beheerdoelstellingen en –maatregelen voor het beheerplan werden gespiegeld aan de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer en opgesteld voor een periode van 24 jaar (2022 tot en met 2045). Het natuurbeheerplan omvat eveneens een toegankelijkheidsregeling voor de betreffende gebieden. 

Het beheerplan vind je bij de downloads hiernaast. Het volledige plan - met bijlagen - kan je ook downloaden via deze link, in de periode van 22 april 2021 tot en met 22 mei 2021. Gedurende deze periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren aan het Agentschap Natuur en Bos (aves.lim.anb@vlaanderen.be) worden gericht met vermelding van “opmerkingen natuurbeheerplan stad Lommel”.  

Natuurpunt Lommel gaat dit kritisch bekijken en daarom kan je al je opmerkingen voor 16 mei naar Luc Winters sturen.
 

Fietstocht door het zuidelijke deel van Lommel

Tijdens deze ondertussen bijna letterlijk donkere coronatijden hebben velen onder ons de natuur (her)ontdekt als een aangename plaats om even tot rust te komen of te herbronnen.

Natuurpunt Lommel heeft heel wat natuurgebieden in beheer. Sommige zijn zeer toegankelijk, andere liggen wat meer verscholen. Maar ze zijn allemaal vrij te bezoeken. Met deze eerste fietstocht willen we jullie langs onze gebieden in het zuidwesten van de gemeente leiden. We maken dankbaar gebruik van het fietsroutenetwerk.

Voor bezoekers die met de wagen tot hier wensen te komen om op verkenning te gaan, stellen we voor te parkeren op de parking van zaal Heidegalm, Kanaalstraat 18 in Kerkhoven. Lommelaars kunnen uiteraard om het even waar invoegen in deze route.

Wie hier graag start met een bezoek aan een van de gebieden, volgt het zandpad langs de parking, loopt verder langs het kerkhof, en belandt in "den Tip". In deze voormalige dendrologische tuin, in het leven geroepen door Gène Wellens, kan je even rondstruinen en genieten van de rust, de vogels, de vlinders,...

Wie direct wil starten springt op de fiets en rijdt richting kanaal. We rijden net ervoor de brug over en volgen de Overmaai tot knooppunt 60 (KP60). We volgen richting KP266. We blijven langs het kanaal fietsen langs KP268 waar we ter hoogte van de zinkfabriek het kanaal oversteken en aan de overzijde onze weg vervolgen tot KP267. Hier kiezen we voor KP553. Eens de brug over fietsen we naar rechts door de "Waaltjes" . Zodra we de ringweg onderdoor fietsen, komen we op Kristalpark. Als we daar over de spoorweg zijn en terug naar beneden uitbollen, fietsen we door ons gebied "Balimheide". Rechts van het fietspad ligt de goethite opslag van de zinkfabriek, links zien we een groot zonnepanelen park. Hier was de grootste Europese populatie van de lentevuurspin aanwezig. Om de spin toch enige kans op overleven te kunnen geven, werd "Balimheide" aangekocht door Natuurpunt. Uiteraard biedt dit terrein overlevingskansen voor meerdere soorten van de weinige schrale zandgronden die ons nog resten. Verder zal dit na de aanleg van het ecoduct over de ring nog meer kunnen fungeren als een corridor tussen onze noordelijk gelegen natuurgebieden en de aangrenzende gebieden op Nederlands grondgebied enerzijds, en het zuidelijk gelegen Bosland anderzijds. Op KP553 kiest u voor KP552, daar draait u vervolgens links de Zandstraat in. Wanneer je links de windmolen van Kattenbos in zicht krijgt, ligt rechts van ons het heidereservaat "Kattenbos". Ter hoogte van de eerste huizen kan je rechts doorsteken naar de heide voor een rondje eromheen. Fietsen is hier gezien de zandwegen niet zo evident. Voor de gevorderden of de mountainbikers is het eens wat anders. Wandelaars met  honden kunnen hier ook gebruik maken van een van de hondenlosloopterreinen in Lommel. Een mooi initiatief om de op de grond broedende vogels van deze heide de nodige rust te gunnen. Ook andere dieren ondervinden op die manier wat minder verstoring en zullen daarom meer geneigd zijn te blijven.

Na ons rondje op de heide fietsen we verder richting KP264. Opgepast bij het oversteken van de grote baan richting KP255. Tijdens dit traject passer je langs het Duits Militair Kerkhof  en kom je terecht in de vallei van de Balengracht; de Vriesputten. We vervolgen onze weg naar KP272 over de Lommelse gracht en genieten van het uitzicht over de vallei. Ter hoogte van KP272 kan u de boom in, letterlijk! Wie graag eens wil fietsen door de bomen, is hier op de juiste plaats.

Daarna volgen we de weg naar KP 275, maar op de Ruitersbaan blijven we rechtdoor rijden. Op 100 meter voor de N746 (de Kerkhovensesteenweg) kan u aan de rechterkant van de weg een zandpad indraaien langs een elektriciteitscabine. Loop dit pad ten einde, langs de rand van een weiland, en u komt in ons kleinste gebiedje, het Ruitersbroek, gelegen langs de Grote Nete. Zoals de naam al verraadt, is dit een zompig gebied. Het is een paradijs voor kikkers, vlinders, en zelfs de ijsvogel zie je regelmatig over het water van de Grote Nete flitsen. Ook everzwijnen, vos  en reeën vinden het er bij momenten een aangename plaats om uit te rusten.

Na dit bezoekje fietst u verder richting N746 waar u rechts naar Kerkhoven fietst. Aan de kerk draait u de Kerkweg in, op het einde daarvan komt u terug in de Kanaalstraat, waar u rechts terugkomt bij de parking.
 
Beknopte info: Afstand =/-30 km, over verharde wegen, meestal autovrij
Start: Kerkhoven, Kanaalstraat 18, parking zaal Heidegalm
nummering na het oversteken van het kanaal: 60 - 266 - 268 - 267 - 553 - 552 - 264 - 255 - 272 - 275 (Op Ruitersbaan blijven)

ActiviteitenkalenderAangezien we nog niet verlost zijn van de COVID-19 pandemie zullen er voorlopig nog geen groepsactiviteiten plaatsvinden, met uitzondering van enkele noodzakelijke werkzaamheden en met de gekende corona regels.
Met wat geluk zal deze situatie spoedig veranderen. 

Raadpleeg steeds onze website om te zien of een activiteit al dan niet doorgaat. 
http://www.natuurpuntlommel.be/
 
 

Zondag  2 mei  2021  "GEANNULEERD"

Geleide natuurwandeling “Vroege vogels” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 7.30u aan “Het wateringHUIS”.

De Grote Watering van Lommel is een uniek overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject van de Belgische staat in het midden van de 19e eeuw waarbij grote oppervlakten heide omgezet werd in vruchtbaar grasland. Dit betekent ook een unieke fauna en flora. Door de veelvuldigheid aan planten en insecten vinden hier vele vogels hun habitat. Gedurende deze wandeling zullen we speciaal de aandacht vestigen aan deze gevleugelde vrienden.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens.
 


Zaterdag 12 juni 2021

Wandeling nachtzwaluw Kattenbos 

Gids : Carl Vertommen.
Samenkomst :  om 20 uur op de parking van de " Vijf Linden"  zandstraat 18 te Lommel

We vertrekken met onze tocht richting de 'molen van Kattenbos' en bezoeken even onze terreinen op de Balimheide. Het zal dan duister genoeg zijn om op de terugweg op zoek te gaan naar onze mysterieuze vogel, de nachtzwaluw, ook wel geitenmelker in de volksmond genoemd.

 

Zondag 13 juni 2021

Wandeling in de Dommelvallei org NP Hechtel-Eksel


Gidsen : Albert Geuens en Gunther Eerdekens
Samenkomst :  om 8 uur Hoek Schansdijkstraat-Kenisdijk

Met onze vertrouwde gidsen proberen we de geheimen van dit moerassig biotoop te ontdekken. 
Waterdicht schoeisel of laarzen zijn zeker aan te bevelen.
 

Zondag 27 juni 2021

Wandeling in de Den Tip


Gidsen : Albert Geuens en Rik Theuews
Samenkomst :  om 9uur Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven(omgeving  feestzaal Heidegal)

We gaan de nieuwe rozentuin bekijken en ons nieuw wandelpad inlopen.
 Zondag 4 juli 2021

Geleide natuurwandeling “Maaien met de zeis” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.

Na een korte introductie zullen we het "zeisen" onder de loep nemen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het eens zelf te proberen en enkele baantjes te maaien. Voor de geïnteresseerden is er ook nog een mogelijkheid om onder leiding van onze deskundige gids, een korte wandeling doorheen het gebied te volgen.
 
Vogeltrek op volle toeren
In deze periode van het jaar trekken zowel overdag als ’s nachts vele vogels door het luchtruim, onderweg naar hun broedgebied. Vogeltrektelpost Kristallijn/Maatheide in Lommel draait dan ook op volle toeren. Voorbije maand (april) startte relatief rustig, maar halverwege april kwam het dan toch allemaal stilaan los. Zo werden een 14-tal bruine kiekendieven, 1 blauwe kiekendief, 1 zwarte wouw, 2 rode wouwen, 1 velduil en 1 visarend gezien. Ook de steltlopers deden het goed. Zo zagen de trektellers in totaal bijvoorbeeld 16 kluten, 49 wulpen (waarvan een groep van maar liefst 44!; foto onder) en 10 groenpootruiters (foto boven). De zwaluwen en gierzwaluwen zijn ook weer van de partij. Nog even en de hoofdmoot is weer gepasseerd! (Foto's Eddy Vaes)

NB: Het terrein van Sibelco is niet vrij toegankelijk
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
“Ik ken niks van planten”; ik hoor het regelmatig zeggen.
Dat is alvast geen reden om niet met de Slobkousjes op pad te gaan integendeel!
We gaan er prat op dat we met plezier aandacht willen geven aan absolute beginners.
Maar misschien ben je wel wat beschroomd om je gemis aan kennis de laten zien en wil je eerst zelf wat oefenen. Wel dat is nog nooit zo eenvoudig geweest!
Met de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone kom je immers al een heel eind.
Begin eraan zo eenvoudig is het:
 • Installeer de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone
 • Start de app
 • Op het “Start met Obsidentify” scherm heb je nu twee mogelijkheden via de icoontjes onderaan het rechthoekige kader.
  • Door het icoontje links (fototoestel) aan te klikken start je het fototoestel en kan je een foto nemen van het plantje dat je wil determineren. Probeer er alvast voor te zorgen dat er geen andere planten mee op de foto komen. Pluk bijvoorbeeld wat gras weg dat anders mee op de foto zou staan. Is de foto volgens jou goed en duidelijk klik dan op OK. Anders kan je een nieuwe poging wagen nadat je “opnieuw” hebt aangeklikt.
 • Op het volgend scherm is je foto te zien en heb je terug twee mogelijkheden:
  • Met het icoontje links (vuilbak) de foto wissen en opnieuw beginnen
  • Met het icoontje rechts (vierkantje) de foto bewerken. Dit is een belangrijke stap! Door met de vingers de foto te vergroten en / of te verschuiven kan je ervoor zorgen dat vooral het element dat je wil tonen (een bloem of een blad) de volledige foto vult. Hoe minder elementen die niet bij de plant horen er op de foto te zien zijn hoe nauwkeuriger de determinatie zal zijn. Bevestig je keuze door op het vinkje rechtsboven te klikken.
 • Nu komt het uur van de waarheid!!! Door onderaan op de balk “Obsidentify” te klikken gaat de app aan het werk en geeft je na korte tijd het resultaat.
  • Als het wat meezit krijg je “identificatie is zeker” met de naam van je plant en het percentage zekerheid. Dat zal dan meer dan 90% zijn.
 • Krijg je het bericht “identificatie is onzeker” dan verschijnen er meestal enkel mogelijkheden met een veel lager zekerheidspercentage. Als je nu op de balk “pas fotoselectie aan” klikt krijg je de kans om een bijkomende foto te maken van de plant. Kies in dat geval een ander deel. En herhaal de determinatie. Dit kan je enkele keren doen. Met wat geluk kan je zo tot een zekere determinatie komen.
Wat je kan doen als het onzeker blijft vertellen we je een volgende keer.
Wil je graag eens met ons op pad schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via slobkousjes@skynet.be
Je wordt dan wekelijks op de hoogte gehouden.

Groeten van Jan leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2021 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp