Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 3 (nr.2) mrt.-apr.
 2022


Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel

Brief van de voorzitter

Bosland Nationaal Park!
 
Bosland is een van de 6 overgebleven kandidaten. Zij krijgen nu 15 maanden de tijd om een masterplan uit te werken. Na de evaluatie van de masterplannen zullen er slecht 4 Nationaal Park erkend worden.  Wij, van Natuurpunt Lommel willen hier onze volledige medewerking aan Bosland geven. Want een Nationaal Park voor ons betekent “meer en betere natuur”!
 
Definitie: Een Nationaal Park Vlaanderen is een erkend, geografisch gebied van voldoende omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tesamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving.
 
Doelstelling:
-Een natuurkern van min. 5000 ha, groei naar 10000 ha natuur
-Minstens 1 deelkern die groter is dan 3000 ha
-Deelkernen ecologisch en/of recreatief verbinden via ZNO(zone voor natuurontwikkeling) en ZLO(zone voor omgevend landschap)
Natuurkwaliteit:
-Minstens 50% van de Natuurkern heeft een natuurbeheerplan type 4 na 10 jaar en minstens 75% na 20 jaar.
-Minstens 50% van de natuurkern moet biologisch(zeer) waardevol zijn.
 
Dit zijn pittige voorwaarden, maar we gaan ervoor.
 
Luc Winters

Verslag: conferentie 'traditionele weidebevloeiing in Europa'Van 8 tot 11 oktober 2021 trok CAG naar Zams in Tirol (Oostenrijk) voor een conferentie rond traditionele weidebevloeiing in Europa. Samen met Albert Jansen van de Lommelse Vloeiweiden, Marc Reuter van de bevloeiing in Cierreux (Wallonië) en Arno Beunen van het departement CJM, vertegenwoordigden we daar de Belgische delegatie.

Samen met andere bevloeiers en immaterieel erfgoedexperten verzamelden we in Oostenrijk om het multinationale dossier rond “Traditional Irrigation in Europe: technique, knowledge and organisation" voor te bereiden voor de Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO.

Het bevloeien van grasland is een eeuwenoude landbouwtechniek, waarbij stromend water via sloten en greppels tot op het grasland wordt geleid met de bedoeling de groei te bevorderen en de (hooi)opbrengst te verhogen. Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van de zwaartekracht. In grote delen van Europa werd grasland vanaf de vroege middeleeuwen tot diep in de twintigste eeuw bevloeid. 

De precieze bevloeiingspraktijk en gebruikte technieken, vaardigheden en kennis is telkens aangepast aan de specifieke regionale omstandigheden: in Lommel staan vrijwilligers van Natuurpunt in voor bevloeiing in beddenbouw, terwijl in bergstreken bv. landbouwers in coöperaties gebruik maken van het natuurlijke reliëf om hun graslanden te bevloeien. Traditionele graslandbevloeiing vertegenwoordigt vandaag een duurzame, aanpasbare, energie-onafhankelijke en biodiversiteitsgerichte techniek om water te voorzien in de landbouw.

Het internationale netwerk rond traditionele weidebevloeiing uit België, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Italië, komt al ettelijke jaren samen onder impuls van bezieler Christian Leibundgut om expertise, onderzoek en ervaringen rond het traditioneel bevloeien uit te wisselen. CAG begeleidde al eerder de erfgoedgemeenschap van het witteren in een erfgoedzorgtraject richting de Inventaris Vlaanderen.

Het afgelopen jaar werkten we intensief samen met de verschillende erfgoedgemeenschappen en UNESCO- en immaterieel erfgoedexperten. Via maandelijkse online workshops met de erfgoedgemeenschap en experten werden de verschillende delen van het dossier heel participatief vormgegeven en werd telkens gestreefd naar maximale open dialoog en uitwisseling van ideeën. Tussendoor werd in nationale (online) werkgroepen verder gewerkt en maakte een editiorial group werk van de teksten voor het dossier zelf.

In Zams kwamen we voor het eerst fysiek samen en werd op dat elan verder gewerkt. Specifieke vragen over het dossier en de steunbrieven werden besproken en toekomstige borgingsmaatregelen werden uitgewerkt in een brainstorm. Samen kozen we de titel en de foto’s. Parallel werden interviews met de beoefenaars van bevloeiingen uit de verschillende landen gefilmd. Een excursie naar een naburig bergdorp sloot de intensieve workshopsessies af. Onder een staalblauwe hemel demonstreerde een familie van drie generaties hoe graslandbevloeiing op een bergflank in de praktijk in zijn werk gaat.

De puike organisatie en hartelijke ontvangst van het UNESCO secretariaat in Oostenrijk en het enthousiasme en de geestdrift van alle aanwezigen was hartverwarmend. De combinatie van de participatieve stap-voor-stap aanpak via online workshops en een fysieke bijeenkomst bleek goud waard. En nu gaan we de laatste rechte lijn in om dit multinationale dossier in te dienen in maart 2022 bij UNESCO.
 
 

De NATUURPUNT-afdelingen

Meeuwen-Gruitrode-Peer (kern Peer)
Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
Lommel
Pelt
..hebben het genoegen u uit te nodigen op de officiële start van hun formele samenwerking als 
NATUURPUNT-REGIO DOMMELDAL
We doen dat in ‘De Geer’ (Overpelterbaan 14) in Eksel op VRIJDAG 29 april 2022 om 20.00 u (onder voorbehoud van de op dat moment geldende veiligheidsvoorschriften)
Deze Natuurpunt-afdelingen delen met elkaar de zorg voor  meerdere natuurreservaten in het stroomgebied van de Dommel en haar zijbeken, maar ook in de brongebieden van de Zwarte Beek en de Grote Nete die hier aan grenzen. Samen goed voor 10 km² beschermde en beheerde topnatuur. Via deze regio-werking willen we in Noord Limburg de onderlinge samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen, de natuur versterken,  ze een stem geven en de rol van de vereniging grotere zichtbaarheid geven. Daarbij combineren we een rijke natuurbehoudstraditie van meer dan 60 jaar, met nieuwe inzichten en ambities, en dat in uitdagende partnerschappen. Zo brengen we onze missie van ‘Natuur voor iedereen, voor nu en later’ nog meer in de praktijk, en dat in één van de meest natuurrijke regio’s van Vlaanderen.
 Tevens vertonen we in première de documentaire: Het Dommeldal vroeger en nu van Maggie Kumpen

Zondag 13 feb 2022 Zeelandreis

 
 
6u30, in nog volstrekte duisternis stapt een beperkt groepje mannen in enkele auto’s om te gaan vogelen. Neen, dit is geen rendez-vous plaats langs de autostrade, we staan aan het wateringhuis in Lommel, en de bestemming is Zeeland. In tegenstelling tot andere jaren geen busreis, de bus werd te groot voor het aantal deelnemers… 
Ondanks de voorspellingen van eerder die week, werd het een droge en zonnige dag, ideaal om eens uit te waaien, en waaien deed het zeker.
Er werd geopteerd om een aantal “klassiekers” aan te doen, maar ook een aantal plaatsen waar de bus anders niet bij kan komen. Minder volk betekent ook minder ogen, dus het lijstje vogels bleef lager dan voorgaande jaren. Al zal de zachte winter er zeker en vast ook voor iets tussen zitten. De aantallen van brandgans en grauwe gans lagen zeer laag, kolganzen werden nauwelijks gespot. Op Brouwersdam lieten de eiders, ijseenden en duikers (op een verdwaalde kuifduiker na) het massaal afweten.
Gelukkig werd dan hier en daar toch nog wel wat gevonden. Op het Veerse meer was het nog druk genoeg. Kanoeten, bontbekpleviertjes, kieviten, zilver- en goudplevieren, als die allemaal samen de lucht in gaan en draaien en keren, dat blijft toch een mooie licht- en luchtshow!
Enig minpuntje was dat we overal ook dode vogels vonden, net als vogels die er abnormaal tam bijzaten. De vogelgriep gaat helaas hard te keer in Zeeland.
Bijna overal vonden we middelste zaagbekken. Toen een van onze deelnemers een “beoordelingsfoutje” maakte en daardoor een “close encouter” met de havik miste, hadden we meteen ook een grote zaagbek in de auto. Maar, al bij al, toch weer een leuke dag gehad!
Carl Vertommen
 
De Wateringen van Noord-Limburg
Op woensdag 23 februari stelde de Limburgse Koepel voor Natuuronderzoek (Likona) de publicatie “De wateringen in Noord-Limburg” officieel voor aan de pers. Nergens konden ze dit beter doen dan in de Vloeiweiden van de Grote Watering in Lommel-Kolonie.
https://www.limburg.be/webfiles/pnc/likona/artikel_wateringen_noordlim.pdf
Deze publicatie is een onderdeel van de plantenatlas van Limburg. Hierin wordt een geografisch overzicht gegeven van de restanten van de wateringen van Noord-Limburg en een inventarisatie van de planten die er voorkomen. Kalk-minnende planten die elders in de Kempen niet voorkomen of een zeldzaamheid vormen, zijn hier te bewonderen:  Grote pimpernel,  Zwartblauwe rapunzel,  Herfsttijloos, Gulden en Slanke sleutelbloem, Poelruit, Knolsteenbreek… Bovendien heeft het inzaaien met graszaden uit Zuid-Europa gezorgd voor een bijzondere vegetatie met onder meer het weideklokje ,het bergklokje, de oeverdistel en de bonte krokus wordt in verband gebracht met de historische achtergronden en het agrarisch-economisch gebruik van deze gebieden. Bert Berten, gerenommeerd plantkundige, zorgde voor het botanisch gedeelte. Albert Jansen zorgde voor de historische achtergronden en de technische uitleg over de bevloeiingsactiviteiten.
In een korte excursie konden de aanwezigen waaronder gedeputeerde Bert Lambrechts, vertegenwoordigers van het Limburgs Natuurcentrum, van de planenwerkgroep Slobkousjes en mensen van de pers genieten van de eerste krokussen die op blok II in bloei staan. Dit alles onder een stralende hemel. De uitleg over verleden, heden en toekomst van de Vloeiweiden in de Grote Watering van Lommel kregen ze er gratis bij.
 

Ons nieuwe reservaat de Overmaai.

Recent hebben wij de percelen ten noorden vinden Tip overgenomen van Natuurpunt De Vennen.
Carlo van Seggelen wil hier de taak van conservator op zich nemen en schreef al direct een tekst over dit gebied.
 
Inleiding
Wandelen om enkel te wandelen is niet mijn ding. Toen ik vorig jaar begin maart besloot om meer te gaan wandelen, gezond voor lijf en leden, kon ik het niet laten om op mijn tochtjes alle vogel-, dagvlinder- en zoogdierwaarnemingen te noteren. Al snel ontstonden er zes wandelrondjes. Op die manier kreeg ik niet alleen een indruk wat er allemaal zat en in welke aantallen, maar zag ik ook de ontwikkelingen van vogelsoorten gedurende het jaar. Met deze tekst wil ik jullie deelgenoot maken van mijn bevindingen. Deze keer is het een wat algemenere tekst als introductie, in de volgende edities ga ik specifieker in op aantallen en jaarpatronen van soorten.
 
Werkwijze
Mijn wandelrondjes liggen rond het dorp Kerkhoven (gemeenten Lommel, Balen en Hechtel-Eksel; figuur 1) en één in natuurgebied Scheps (gemeente Balen; figuur 2). Ik probeer wekelijks alle zes de rondjes te lopen. Afhankelijk van mijn beschikbare tijd én de weersomstandigheden lukt dat wel of niet. Het wekelijks aantal varieerde van nul (een mens moet tenslotte ook af en toe op vakantie) tot maximaal negen. Via het invoerportaal www.waarnemingen.be voer ik alle waarnemingen rechtstreeks in het veld in. Bij vogels worden zicht- en geluidswaarnemingen genoteerd, bij dagvlinders uiteraard alleen zichtwaarnemingen en bij zoogdieren zijn het vrijwel altijd zichtwaarnemingen. Vervolgens heb ik alle waarnemingen per standaardweek (1 t/m 7 januari = week 1, 8 t/m 14 januari = week 2, etc.) in een excel-tabel gezet. Een aantal factoren is van invloed op het aantal getelde vogels. Het aantal gewandelde rondjes, de telduur en de weersomstandigheden zijn de belangrijkste. De telduur is voor het grootste deel gekoppeld aan het aantal getelde rondjes, al verschilt de gewandelde tijd ook per rondje vanwege de verschillende lengtes. Om de telgegevens van week tot week te kunnen vergelijken heb ik de telduur uitgedrukt in gewandelde uren en vervolgens het aantal getelde vogels gedeeld door het aantal gewandelde uren. Maar dat is voor een volgende Zonnedauw.
 
Figuur 1. Wandelroutes rond Kerkhoven (blauw = 3,0 km, groen = 4,4 km, rood = 5,5 km, paars = 2,7 km, oranje = 4,6 km).
 
Figuur 2. Wandelroute in natuurgebied Scheps (3,5 km).
 
Telduur
Van 9 maart 2021 tot en met 18 februari 2022 heb ik totaal 199 rondjes gelopen  Het aantal rondjes liep uiteen van nul (in 8 weken) tot maximaal negen (in 2 weken). In totaal heb ik daar 226,5 uur over gedaan . De maximale telduur lag in de weken met negen telrondjes (resp. 10,6 en 12,7 uur).
 
Resultaten
Vogels
Tijdens de 199 gewandelde routes heb ik totaal 116 soorten vastgesteld. Daarvan waren acht soorten uitsluitend overvliegend (Bruine Kiekendief, Kolgans, Rode Wouw, Slechtvalk, Smelleken, Toendrarietgans, Zilvermeeuw en Zwarte Wouw). Van de 108 pleisterende soorten werden negen soorten elke week gezien (Boomkruiper, Gaai, Houtduif, Koolmees, Merel, Roodborst, Vink, Winterkoning en Zwarte Kraai). Daarbij moet worden aangetekend dat ik natuurlijk ook weken heb gehad waarin ik slechts één of twee routes heb geteld, waarmee de trefkans om een soort te zien vanzelfsprekend lager is. 
Van 18 soorten werden drie of minder waarnemingen verricht (tabel 1).
 
Beflijster 5-5-2021, 1 ex.    
Blauwe Kiekendief 16-1-2022, 1 ex.    
Boomvalk 13-6-2021, 1 ex. 22-7-2021, 1 ex. 1-10-2021, 1 ex.
Gekraagde Roodstaart 24-4-2021, 1 ex. 26-4-2021, 1 ex. 5-5-2021, 1 ex.
Gele Kwikstaart 5-9-2021, 1 ex.    
Houtsnip 14-3-2021, 1 ex. 29-4-2021, 1 ex. 6-11-2021, 1 ex.
Kleine Mantelmeeuw 7-3-2021, 1 ex. 4-4-2021, 2 ex.  
Kruisbek 4-10-2021, 1 ex. 17-10-2021, 7 ex.  
Middelste Bonte Specht 21-11-2021, 1 ex. 15-12-2021, 1 ex.  
Oeverloper 25-4-2021, 1 ex. 26-4-2021, 1 ex. 29-4-2021, 1 ex.
Pontische Meeuw 9-1-2022, 2 ex.    
Roek 17-10-2021, 6 ex. 2-11-2021, 1 ex. 9-1-2022, 8 ex.
Scholekster 9-4-2021, 2 ex.    
Slobeend 26-3-2021, 4 ex.    
Sprinkhaanzanger 2-5-2021, 2 ex.    
Veldleeuwerik 5-2-2022, 1 ex.    
Witgat 4-4-2021, 3 ex. 25-4-2021, 1 ex. 29-4-2021, 1 ex.
Zwartkopmeeuw 5-5-2021, 2 ex.    
Tabel 1. Soorten met één tot en met drie waarnemingen.
 
In totaal heb ik 80.801 exemplaren geteld. De talrijkste soort was de Houtduif (17.841 ex.), gevolgd door de Sijs (12.347 ex.), Vink (6.283 ex.), Kauw (5.712 ex.), Spreeuw (3.519 ex.) en Huismus (3.500 ex.).
 
Dagvlinders en zoogdieren
In totaal heb ik 13 soorten dagvlinders gezien. De Atalanta was met 66 exemplaren het talrijkste. Het meest bijzonder was een Bont Dikkopje (6-6-2021).
Ik kon zeven soorten zoogdieren noteren. Daar zaten geen bijzondere soorten tussen. Wel is één groep van 11 Reeën vermeldenswaardig (15-2-2022). Opvallend zijn de waarnemingen van totaal vier juveniele Wilde Zwijnen die allen als verdrinkingsslachtoffer in het Kanaal van Beverlo werden gevonden. Ook vond ik in het kanaal op 21 december 2021 een verdronken Ree.
 
Doortellen
Uiteraard wandel en tel ik gewoon door. Daarmee worden de gegevens steeds interessanter, want de aantallen van sommige soorten zijn in een aantal weken aan de magere kant. Dat komt wanneer ik niet of weinig heb gewandeld en bovendien is er een factor toeval. Beide factoren gaan een mindere rol spelen wanneer de dataset alleen maar omvangrijker wordt.
 
Carlo van Seggelen
 

Onze vrienden

Mijn naam is Frederik Thoelen (°1985). Ik ben werkzaam als bioloog in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, waar we elk jaar enerzijds duizenden zieke en gewonde wilde dieren opvangen, verzorgen en terug vrijlaten, en anderzijds exotische dieren (slangen, leeuwen, primaten,…) opvangen en herplaatsen in geschikte opvangcentra of dierentuinen, wereldwijd.
Ook naast mijn job ben ik gepassioneerd bezig met de natuur en de dieren die deze natuur bevolken. Ik trek er vaak op uit om dieren te gaan zoeken en observeren, zowel in binnen- als buitenland. Naast het enkel observeren probeer ik ook het gedrag van dieren vast te leggen op beeld. Terwijl ik vroeger vooral her en der trailcams ging ophangen, maak ik de uitdaging tegenwoordig liever wat groter en gebruik ik een “echte” camera. Hier is meer geluk en geduld voor nodig, maar de voldoening is des te groter!
Ik doe dit eerst en vooral omdat ik het boeiend vind om te doen, maar ook omdat ik mensen wil doen versteld staan van de dieren er dicht bij huis (en soms verder…) rondlopen, -kruipen en -vliegen. Nog te weinig mensen beseffen dat ook bij ons nog heel wat wilde dieren te zien zijn, die pas kunnen beschermd worden wanneer ze goed genoeg bekend zijn!
Iedereen die vragen of opmerkingen heeft mag mij altijd contacteren via frederikthoelen@yahoo.com
 

Omdat het een wolf is…

De laatste tijd wordt er door sommigen moord en brand geschreeuwd over enkele wolven die zich overdag lieten zien. En ja, het is een vreemd zicht om een wolf op een oprit te zien lopen. Vreemd, dat wel. Maar abnormaal? Dat absoluut niet.
Momenteel lopen er een tiental wolven rond in Limburg. Vanaf het moment dat een wolf een poot uit de militaire domeinen zet, is de kans reëel dat een wolf huizen, tuinen, fietspaden of opritten tegenkomt en passeert. En dat is wat de Limburgse wolven al bijna 4 jaar bijna dagelijks doen: ’s nachts hun territorium verkennen en afbakenen, op zoek gaan naar voedsel,… Wolven hebben immers wel schrik van menselijke individuen, maar weinig of geen schrik van een menselijke omgeving. Niet bij ons, en evenmin in Polen, Duitsland of Rusland. Tientallen keren werden de Limburgse wolven ondertussen al gefilmd door in tuinen hangende wildcamera’s, vaak tot grote vreugde van de filmer. 
We kunnen er van uitgaan dat er bijna dagelijks wolven doorheen Oudsbergen, Hechtel-Eksel of Peer wandelen. Het resultaat is trouwens af en toe te zien in de vorm van doodgebeten schapen of damherten. Ik zeg trouwens bewust ‘af en toe’, want meestal zullen we nooit geweten hebben dat een wolf onze achtertuin passeerde.
Aan de locatie van de wolven op de recente gsm-beelden, zoals de oprit, of velden naast een fietspad, was dus niets abnormaals aan. 20 jaar geleden wisten ze dit al in Oost-Duitsland, toen de wolven daar voor het eerst terug voet aan wal zetten. Iets later wisten ze dit in centraal Duitsland, nog iets later in West-Duitsland, en sinds een aantal jaar ontdekken wij dit dus ook.
Wat wél speciaal is, is het tijdstip waarop de dieren gefilmd werden. ’s Morgens om 11u of ’s namiddags om 14u30, dat zijn niet de normale uren waarop een wolf actief is. Maar zo extreem speciaal is het nu ook weer niet. De wolvenwelpen van dit jaar zijn eind april geboren. Dat wil zeggen dat ze er nu wel al volwassen uitzien, maar het nog helemaal niet zijn. Vergelijk het met een hond van 7 maanden oud. Nog altijd speels, maar wel al klaar om stilaan, zonder pa of ma, even de wijde wereld te ontdekken om na die eerste korte verkenningstochtjes toch zo snel mogelijk terug de veiligheid van de roedel op te zoeken.
En dat is wat de wolven op de beelden hoogstwaarschijnlijk aan het doen waren. Op pad, de wereld verkennen. Zoals jonge dieren nu eenmaal doen. Ervaren wolven hebben er geen moeite mee, maar het kan gebeuren dat een jonge wolf niet onmiddellijk de weg terug naar de roedel vindt. ’s Morgens worden mensen actief, auto’s beginnen rond te rijden, honden blaffen,… en dat doet een jonge wolf nog meer panikeren. Hij wordt waarschijnlijk telkens opnieuw verstoord in zijn geïmproviseerde schuilplaats. De wolf loopt wat doelloos rond, en doelloos rondlopen in Limburg betekent dat je ongetwijfeld huizen passeert. En wie bij daglicht huizen passeert, maakt kans om gezien te worden, en wie kans maakt om gezien te worden, maakt ook kans om gefilmd te worden, zoals deze week gebeurde en in de toekomst in deze periode van het jaar ongetwijfeld nog vaak zal gebeuren.
In de periode dat jonge vossen de wereld leren kennen, lopen er in het Natuurhulpcentrum trouwens wekelijks meldingen binnen van jonge vossen die overdag gezien worden. Idem voor steenmarters en heel wat andere dieren. Perfect normaal gedrag. Maar als het een wolf is, dan staan sommigen op hun achterste poten. Het lijkt wel alsof voor sommige mensen alle normale wetten niet meer gelden als we te maken hebben met een wolf. Voor sommigen gewoon onwetendheid, voor anderen dan weer pure haat.
Er wordt dan geroepen dat wolven hun schuwheid verloren zijn. Dit terwijl op de beelden te zien is dat er absoluut niet actief de nabijheid van mensen wordt opgezocht. Integendeel. Duidelijk is te zien dat de wolven weglopen.
En dan nog. Als een wolf eens langer dan 3 seconden blijft staan, zijn er sommigen die al hard beginnen roepen, net zoals tegenstanders van de wolf ook in Polen, Duitsland of Rusland doen. Een wolf die meerdere keren echt actief de nabijheid van de mens opzoekt, is iets helemaal anders. Dat is wél een probleemwolf. En dit staat ook zo omschreven in het Wolvenplan van de Vlaamse overheid.
Normaal gedrag van dieren wordt, wanneer het om een wolf gaat, plots helemaal niet meer als normaal bekeken. En dit enkel en alleen ‘omdat het een wolf is’. Maar vergelijk het even met andere soorten. Iedereen die reeën kent, weet dat reeën erg schuwe dieren zijn. Maar iedereen die af en toe eens in Limburg rondwandelt, zal ongetwijfeld al eens een ‘close encounter’ gehad hebben met een ree: een toffe ontmoeting met een ree dat niet onmiddellijk wegloopt, zoals meestal gebeurt, maar enkele seconden je nieuwsgierig blijft aankijken vooraleer snel terug de veiligheid van de bossen op te zoeken. Niemand die er ook maar aan denkt dat dat een ree is ‘dat zijn schuwheid is verloren’. Idem voor de meer dan honderd reeën die we met het Natuurhulpcentrum jaarlijks uit tuinen moeten gaan wegvangen. Dit zijn reeën die weliswaar in tuinen zijn terechtgekomen, maar niemand die eraan twijfelt dat dit perfect wilde reeën zijn, en geen reeën die uit een witte camionette werden geduwd. Moest nu eens een wolf binnen een bedrijventerrein vast komen te zitten, kan je er zeker van zijn dat er enkele harde roepers zullen zijn die dit weer als aanleiding gaan gebruiken om de wolf zwart te maken. Meestal Facebook-roepers uiteraard. Roepers dus die duidelijk zelf eens een keertje zouden moeten buitenkomen in plaats van negativiteit te verspreiden vanop een bureaustoel.
Om maar te zeggen dat niet elke scheet die wolven laten zo speciaal is. Het lijkt speciaal omdat er maar weinig wolven zijn, en we daarom niet vaak wolven tegenkomen. Het lijkt speciaal omdat er soms harde roepers zijn die doen alsof het speciaal is. Het lijkt speciaal omdat we vaak met vooroordelen over de wolf zitten. Maar exact hetzelfde gedrag zien we bij zovele andere dieren. Voor- of tegenstander van de wolf zijn, maakt niet uit. Dat een landbouwer tegen de wolf is omdat er inspanningen moeten geleverd worden om kleinvee te beveiligen, is perfect te begrijpen. Maar voor- of tegenstanders van de wolf moeten wel kijken naar de feiten, en dan pas een mening vormen. En daar ontbreekt het de laatste tijd nogal vaak aan. Gewoon, omdat het een wolf is.
 
 
Frederik Thoelen
 
Meer info over de wolf: check https://wild-things.be/wolven/
 

Activiteitenkalender


De COVID-19 pandemie overheerst ons leven nog steeds. Maar de regels worden soepeler en dus komt er weer ruimte voor activiteiten. Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende regels. 

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze 
groepsactiviteiten in deze corona tijd.
http://www.natuurpuntlommel.be/ 
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel
 


Zondag  6 maart  2022


Geleide natuurwandeling “Witteren in De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS” .

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 
 

Zaterdag 26 maart 2022


Beheerswerken in en rondom het wateringHuis;


Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu in een 'corona' veilige omgeving.

Iedereen is welkom.
 

 

Maandag 18 april 2022 (paasmaandag)

 

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren


Leiding: Albert Geuens en Gunther Eerdekens

Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.

Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg. Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken met de grootschalige natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd.

Kinderen toegelaten, toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen.

Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.

Drank en/of versnapering is wel gewenst.


 

Zaterdag 23 april 2022

 

Excursie naar “De Most” te Balen


Gids : Manu Vermeulen
Samenkomst : om 9.00 u aan parking nabij de ingang van de Most ( Pelterweg).

Ook onze buren hebben zeer mooie reservaten.  Dit erg drassig reservaat heeft een enorme rijkdom aan flora waar we ook van willen genieten.
Laarzen zijn aanbevolen.
 


Vrijdag 29 april 2022

 

Filmavond : Het Dommeldal vroeger en nu


Samenkomst : "De Geer" te Eksel om 20h


Gezien de uitgestrektheid van dit reservaat doen we dit in samenwerking met de omliggende afdelingen. 
Een film geregisseerd door ons eigen cineaste Maggie Kumpen. Haar voorstellen is niet meer nodig.  We zijn er van overtuigd dat het een geslaagde voorstelling wordt. 
De uitgebreide intro van deze première vindt je in ons vorig nummer.
Dus allen daarheen. 

Zondag  1 mei  2022  

 

Geleide natuurwandeling “Vroege vogels” te Lommel-Kolonie 


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 7.30u aan “Het wateringHUIS”.

De Grote Watering van Lommel is een uniek overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject van de Belgische staat in het midden van de 19e eeuw waarbij grote oppervlakten heide omgezet werd in vruchtbaar grasland. Dit betekent ook een unieke fauna en flora. Door de veelvuldigheid aan planten en insecten vinden hier vele vogels hun habitat. Gedurende deze wandeling zullen we speciaal de aandacht vestigen aan deze gevleugelde vrienden.
 
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens. 


Zaterdag 21 mei 2022


Wandeling in de "Den Tip"


Gidsen : Albert Geuens en Rik Theuws
Samenkomst :  om 9uur Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving  feestzaal Heidegalm)

De laatste jaren zijn er vele werken uitgevoerd in en rondom den Tip. De rozentuin werd verplaatst, de poelen uitgediept, een wandelpad  enz.  Zeker eens de moeite te zien hoe dit reservaat evolueert. 

Fotomoment beheer.

Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
De lente is terug in het land en tijdens onze wandelingen, die nu voornamelijk waarnemingen van mossen en korstmossen opleveren, verschijnen toch al stilletjes de eerste bloeiende plantjes. Naast Sneeuwklokjes waren Vroegeling en Kleine veldkers terug te vinden tussen onze recente waarnemingen.
We staan dan ook te trappelen om aan ons zomerprogramma te kunnen beginnen.
Gezien dit al gestart zal zijn voor de volgende Zonnedauw verschijnt geven we het graag nog even mee.

Slobkouskalender 2022
 
Elke woensdagavond om 18 uur 30
Datum Locatie Startplaats Gids
13/04 Vloeiweide Lozerheide Parking Fabriekstraat Lozen Guido Theunis
20/04 Siberië Middendijk Ruitersbaan Peer Nicole Rinkes
27/04 Wetering Bergeyksendijk Neerpelt Parking De Wulp Ghis Palmans
04/05 ‘t Hasseltbroek Parking aan brug abeek grootbroekstraat molenbeersel Luc Berger
11/05 Patersgronden De Kluis Luc Berger
18/05 Thier de Lanaye orchideeën Parking fort Eben-Emael Isabelle Carette
25/05 Hoksent Hoksentstraat 33 Eksel Nicole Rinkes
01/06 De Plateaux Werkschuur de Plateaux Ward Walraven
08/06 De Ortolaan Parking Molhem Peer Pat Schuurmans
15/06 Bermen Peer   Ine Reynders
22/06 Scheps Parking Halflochtdijk Manu Vermeulen
29/06 Witteberg Achel Parkng Chiro Achel Wittenberg 33 Guido Theunis
06/07 Pijnven Parking Pijnven Kiefhoekstraat Jan Leroy
13/07 Terril Waterschei Parking Thor Park Luc Berger
20/07 De Brand Hechtel Parking in den Brand Hechtel Ine Reynders
27/07 De Kempen Kempenstraat/Broekstraat Lozen Annemie Nouters
03/08 Bongerspoelke Parking Coenjaerts buitenheide 4 Achel Luc Berger
10/08 Hompensche molen Molendijk 6 Stevensweert Dick Groenendijk
17/08 Kattenbosserheide Lommel Parking Kattenbos Jan Leroy
24/08 Kanaal N71 spoorwegbrug en centrum Neerpelt Jachtweg Hayenhoek aan’t kanaal Peter D’Joos
 

 


Wil je ook graag eens met ons op pad schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief via slobkousjes@skynet.be en je wordt wekelijks op de hoogte gehouden.

De meest recente info over onze werking kan je ook terugvinden op onze webpagina op de Natuurpunt website:
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg
Je komt er ook eenvoudig als je op de Home pagina van Natuurpunt bovenaan bij het vergrootglaasje "Slobkousjes" in typt.


Groeten van Jan Leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2022 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp