Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 3 (nr.4) juli-augustus
 2022


Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel

Brief van de voorzitter

Stikstof : an inconvenient trufh
 
Wat is het probleem?
Om wilde planten en dieren te beschermen verplicht Europa elke lidstaat om op zijn grondgebied zones aan te duiden waarop Europese natuurdoelen moeten worden gehaald. In Vlaanderen zijn er zo 62 speciale beschermingszones (SBZ) afgebakend die ongeveer 12% van het Vlaamse grondgebied in beslag nemen. 
Belangrijk om te weten is dat de Habitatrichtlijn de lidstaten een resultaatsverbintenis oplegt tot het nemen van de passende maatregelen met twee doelen: ten eerste om ervoor te zorgen dat de toestand van deze beschermde planten en dieren niet verslechtert. En ten tweede dat op termijn hun toestand evolueert naar een gunstige staat van instandhouding. 
Het probleem is dat onze natuur het niet altijd even goed doet. Tachtig procent van onze Natura 2000-gebieden kreunt immers onder te veel stikstof. Om de schade in onze natuurgebieden te beperken moeten we meer maaien en het maaisel afvoeren. Talrijke kwetsbare soorten verdwijnen en worden verdrukt door algemenere soorten zoals bramen en brandnetels. Eerst worden planten zoals Heide, Gevlekte Orchis en Klokjesgentiaan getroffen. Later ook de dieren die afhankelijk zijn van deze planten. De achteruitgang is duidelijk merkbaar in onze reservaten. De europese natuurdoelstellingen zijn ver af.
Met de stikstofproblematiek wordt vooral milieuvervuiling bedoeld van twee componenten, met name ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). NOx ontstaat bij alle vormen van verbranding zodat logischerwijs verkeer en in mindere mate industrie hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Voor de uitstoot van ammoniak is de landbouwsector (veehouderijen) bijna volledig verantwoordelijk. 
Maar… de uitstoot van ammoniak en NOx hebben niet dezelfde impact op de natuur. NOx afkomstig van industriële bronnen wordt doorgaans verspreid via hogere schouwen en tegen hoge temperaturen waardoor de uiteindelijke neerslag veel diffuser gebeurt.
Bij ammoniak is dat anders omdat het onder meer een andere concentratiedichtheid heeft waardoor het sneller neerdaalt dan NOx en de impact van ammoniak op de bodem ook sterker is. Daarom is een ammoniakuitstoot vlakbij Europese erkende natuur zo schadelijk.
Eindelijk worden er nu maatregelen genomen om het tij te doen keren. Hopelijk blijven ze overeind, want de landbouwsector verzet zich met alle middelen. Onze sector moet ook alle zeilen bij zetten om de schade voor mens en natuur te verminderen.
Jammer, ondanks het feit dat het probleem rond de habitatrichtlijngebieden reeds lang bekend was, werden er toch nog in allerijl grotere stallen bijgebouw en veestapels uitgebreid in probleemgebieden. Hier bleef ons vergunningsbeleid helaas ook in gebreke.
 

Regio-werking Natuurpunt 'Dommeldal' uit de startblokken.

De lokale Natuurpunt-afdelingen van Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Lommel, Pelt en de Peerse kern van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode-Peer, gaan nauwer samenwerking in de ‘Regio Dommeldal’ en gaven daarvan de aftrap op vrijdag 29 april in De  Geer in Eksel met de première,  van de documentaire  ‘Het Dommeldal vroeger en nu’ (50 min.) van Maggie Kumpen.
 
Expo 58
In het Expo-jaar 1958, werd een Noord-Limburgse afdeling opgericht van de natuurvereniging ‘De Wielewaal’. Vanaf de jaren 1980 startte ze reservaatsprojecten rond onder andere de Dommelvallei, de Wateringen, de Veewei en de Lommelse Heidegebieden. Rond concrete reservaatprojecten, zoals de Vallei van de Zwarte Beek,  het Hageven of het Doolbos, ontstonden gaandeweg ook lokale afdelingen van de vereniging ‘Natuurreservaten’ in Noord-Limburg. 
In 2001 fuseerden beide organisaties tot het huidige ‘Natuurpunt’. Het gaf een enorme impuls aan de werking, en  met het stijgende maatschappelijk belang  van natuurbehoud, steeg de laatste jaren het ledenaantal in Vlaanderen tot ruim boven de 120 000.
Verbindende Dommel
De samenwerking tussen vrijwilligers van de Natuurpunt-afdelingen in  Noord-Limburg is altijd intens geweest. Natuur kent geen grenzen, en natuurreservaten  liggen vaak op de grens tussen twee gemeenten. De grootste gemene deler van de werking van deze afdelingen, is het stroomdal van de Dommel.
Van het natuurgebied Heihuiskens in Helchteren, via de Resterheide in Hechtel en Wijchmaal,  de samenvloeiing van Dommel en Bolisserbeek tussen het Ekselse Hoksent en het Peerse Molhem, tot aan de Nederlandse grens met het Hageven in Pelt: ze behoren allemaal tot het dal van de Dommel. Maar ook de Lommelse heidegebieden en De Wateringen, evenals Het Plat in Pelt of het brongebied van de Zwarte Beek maken  deze regio tot één van de natuurrijkste van Vlaanderen.
Wervend verhaal
Met de samenwerking hopen de initiatiefnemers nieuwe vrijwilligers warm te maken voor de doelen en de uitdagingen waarvoor de regio staat. Alsmaar meer wordt natuurbehoud op een regionale schaal bekeken. Denk maar aan het ‘Riviercontract Dommel’ of de initiatieven rond ‘Bosland’. Of aan de gevreesde ‘leidingstraat’.  Dan is het belangrijk om met een éénduidige stem te kunnen spreken.
We zijn ook overtuigd van het “sterke merk” van de Dommeldal, waar ook in Nederland uitzonderlijke natuurgebieden elkaar snel opvolgen. Daar kan de bestaande grensoverschrijdende samenwerking, versterkt worden.
Bovendien streven we naar efficiëntie. Zonder afbreuk te doen aan de autonome werking van iedere afdeling, kunnen we een aantal zaken beter samen doen. Mooie voorbeelden daarvan zijn een actieve vertegenwoordiging in Bosland, onze verantwoordelijkheid in het Riviercontract Dommel of een ‘Roofvogelcursus’ die we samen in het najaar organiseren.
Kengetallen
De kengetallen van de werking van Natuurpunt in deze 5 Limburgse gemeenten zijn best indrukwekkend. 
-meer dan  1 300 Noord-Limburgse gezinnen zijn er lid zijn van Natuurpunt.
-daarvan zijn 250 mensen actief vrijwilliger (als natuurgids, bestuurders, uitvoeren en plannen van natuurbeheer,..)
-zij worden daarbij ondersteund door 20 professionele medewerkers (terreinbeheer en planning, educatieve werking,..).
-bijna 1000 ha top-natuur is aan de zorg van de vereniging toevertrouwd. Grotendeels zijn dat eigendommen van de vereniging, maar de gemeenten, provincie Limburg en de Vlaamse overheid vertrouwen ook natuurterreinen toe aan de zorg van Natuurpunt.
-onder het moto “Natuur voor iedereen !”, worden die natuurgebieden optimaal voor wandelaars ontsloten door bewegwijzerde wandelpaden, herstel van trage wegen, wandelbruggen over beken en plankenpaden door moerassen, vogelkijkhutten,..
-jaarlijks worden gemiddeld 300 activiteiten georganiseerd waaraan gemiddeld 7000 mensen deelnemen.
-we  zijn vertegenwoordigd in 10 overlegorganen en adviesraden en geven een stem aan natuur naar het (lokale) beleid.
-De natuur-educatieve publiekswerking wordt onder andere georganiseerd vanuit het Wateringenhuis (Lommel), de Katershoeve en Resterheide (Hechtel-Eksel) en bezoekerscentrum De Wulp (Pelt). Jaarlijks maken tienduizenden wandelaars, fietsers, schoolkinderen,.. op die manier kennis met de Noord-Limburgse natuur.
 

Huldiging inventarisplaats ICE voor het witteren


 
Op zaterdag 28 mei werden de tradities, gebruiken en ambachten die in 2019, 2020 en 2021 een plaats verwierven op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed officieel gehuldigd. Dit feestelijk evenement ging door in De oude kruitfabriek in Vilvoorde. Normaal vindt deze huldiging jaarlijks plaats, maar daar stak corona de voorbije twee jaar een stokje voor. Hoewel er dus een tiental elementen in de bloemetjes gezet werd door Vlaams minister van cultuur Jan Jambon, kreeg toch elk element voldoende tijd om tekst en uitleg te geven over de inhoud van het gelauwerde gebruik. Zo kwam het talrijke publiek meer te weten over onder andere de Gentse feesten, de Gentse floraliën, het historisch schutterswezen, over de muziekkunst van het jachthoornblazen en het Vlaamse molenaarsambacht. Het witteren in de Vloeiweiden van de Grote Watering in Lommel bleek voor vele aanwezigen een grote onbekende. Graag maakten we dan ook van deze gelegenheid gebruik om hier duidelijkheid te verschaffen. Waar de Vlaamse aanvraag om de Geelse gezinsverpleging, die er al eeuwen bestaat, een plaats te bezorgen op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid meer dan terecht alle lof toebedeeld kreeg,  was er ook bewondering voor de internationale aanvraag om de traditionele vormen van graslandbevloeiing op deze lijst te krijgen. Duimen maar dat beide initiatieven succes boeken. 
Albert Jansen en Jan Bergmans
 

Eindelijk …..


Na een paar keer bijna gaat het nu dan toch echt gebeuren.
 
 
Het
 
Vrijwilligersfeest

van Natuurpunt Lommel
 
Zondag 18 september 2022
Wateringhuis Lommel.
(inschrijving verplicht)
 
 
Zonder de inzet van onze talrijke vrijwilligers was het onmogelijk onze reservaten te beheren en er pareltjes van te maken, onze vereniging te laten zijn wat ze nu is, uitstappen en reizen te organiseren, enz…  Kortom een verenigingsleven uit te bouwen waar iedereen zich thuis voelt.
 
Om al deze helpende handen te danken voor hun inzet wil Natuurpunt Lommel onze vrijwilligers dan ook eens verwennen.
 
We nodigen dan ook ALLE vrijwilligers uit , samen met hun partner, om op zondag 18 september naar het Wateringhuis te komen voor een heerlijk hapje en een drankje.
 
 
Programma:
 • 14 uur: Wandeling door de Watering
   
 • Vanaf 17 uur starten we eerst met een drankje,
  nadien kan je hamburgers eten à volonté.
  Indien vegetariër, wel even vermelden bij je inschrijving!
   
 •  Als dessert trakteren we op een lekker stukje vlaai.
   
 • En dan tot de late uurtjes,
  een gezellige babbel bij een lekker pintje, tas koffie of wat fris.
 
 
Inschrijven verplicht  bij Henri Cuyvers voor 7 september.
 
henricuyvers@telenet.be
 
 
 
Het bestuur.

“Op zoek naar geitenmelkers en uilen zonder veren.”

Vrijdagavond 10 juni vertrokken we met een beperkte groep rond 20u voor een wandeling over de heidegebieden van Kattenbos. Voor de “echte” vogelaars was de avond al meteen geslaagd: aan de Leyssensmolen werd een mannetje grauwe klauwier gespot in een voor hem geschikt biotoop. 
Ook al liepen we door de vallei van de Molse Nete, veel water hebben we niet gezien. Het mag zo stillaan toch gaan duidelijk worden voor iedereen dat er wel degelijk iets mis loopt met ons klimaat. Tot overmaat van ramp wordt de oever van de Nete bijna volledig ingenomen door Japanse duizendknoop. Deze woekersoort laat licht noch ruimte over voor onze inheemse oeverplanten. Zo krijgen zij dus niet één, maar 2 mokerslagen te verwerken.
Ter hoogte van ons gebied Balimheide was het voor enkele van onze jonge deelnemers een koud kunstje om een nimf van de grote oorworm te vinden. Balimheide met z’n nog open stukken zand zijn een ideaal leefgebied voor deze zeldzame soort. Even later werd een gele glimmer door onze enthousiaste onderzoekers aangevoerd. Ondanks het feit dat het een algemeen voorkomende soort zou zijn, had niemand deze loopkever ooit al gezien.
Rond 22u kwamen we op de heide zelf. Niet veel later hoorden we de eerste geitenmelkers al snorren en wat later vlogen ze enkele keren mooi rond en over ons heen. Onze deelnemers kregen ook de houtsnip nog enkele keren te zien en te horen. Eerste deel van onze missie geslaagd dus, nu nog de uilen zonder veren.
Als afsluiter hadden de leden van Hesperia nog enkele lichtvallen opgezet ter hoogte van de molen. Maar de mooie, grote soorten nachtvlinders waren niet meteen present. Een gewone worteluil maakte onze tweede belofte wel waar: we zagen ook uilen zonder veren.
De “diehards” bleven tot het einde en konden ’s anderendaags vertellen dat ze zelfs een witte tijger hadden gezien, en neen, er was geen drank in het spel!
 

Toezicht Wateringhuis 2022

Het Wateringhuis is weer open dankzij onze vele vrijwilligers die elk een zitdag voor hun rekening nemen.
Er zijn nog een paar zondagen vrij. 

Zondag 6 maart : Luc Winters
Zondag 3 april : Pierre Ercken
Zondag 1 mei : Marc en Betty
Zondag 5 juni : Jan Bergmans
Zondag 12 juni : Theo Claes
Zondag 19 juni : Henri Cuyvers
Zondag 26 juni : Carl Vertommen
Zondag 3 juli : Patrick Renkens
Zondag 10 juli : Pieter Cox
Zondag 17 juli : Peter Waelbers
Zondag 24 juli
Zondag 31 juli : Jan Cornelissen
Zondag 7 aug : Marie-Jeanne
Zondag 14 aug : Andé Geypen
Zondag 21 aug : Vrijwilligersfeest
Zondag 28 aug : Kris Schurmans
Zondag 4 sept : Albert Jansen
Zondag 11 sept : Ann Geypen
Zondag 18 sept : Vrijwilligersfeest
Zondag 25 sept : Eric Koeken.
Zondag 2 okt : Paul Verheyen
Zondag 6 nov : Cel Emmers
Zondag 4 dec :
 
De sleutel met de veiligheidscode en het wisselgeld kunnen telkens bij Luc Winters afgehaald worden of met hem telefonisch afgesproken worden (0478339164) p.a. Kapelanijstraat 7 Pelt-Fabriek.
 

Vuuravondtuur valt in de prijzen.

De brandweerwandeling in de Vloeiweide  van Lommel en in de tuinwijkpark van Pelt-Fabriek heeft naast de Vlaamse prijs ook nog een internationale vermelding gekregen. Namelijk een top drie plaats van het European Fire Safety Award 2021

Bezoek van professor Theo Spek en zijn studenten aan de Vloeiweide

Op 25 mei kreeg de Grote Watering het bezoek van een groep Nederlandse studenten en oud-studenten landschapsgeschiedenis (historische geografie) van de universiteit van Groningen onder leiding van professor Theo Spek. Deze studierichting leidt studenten op die later een  functie hopen te vinden in de vakwereld van natuur- en landschapsbeheer, erfgoedzorg, landschapsonderzoek en -advies, watermanagement en ruimtelijke ordening. Kenmerkend voor deze redelijk nieuwe studierichting, die in België niet bestaat, is de interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, geografische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap en haar geschiedenis, waarmee ook in beheer en beleid rekening wordt gehouden. Zo wordt afgestapt van éénzijdige benaderingen en visies, die, ook in ons land, nog te vaak het beleid bepalen.
Onder leiding van Jan Bastiaens, erfgoedonderzoeker van het agentschap onroerend erfgoed Vlaanderen, maakte de groep een tweedaagse studiereis in de Belgische Kempen om kennis te maken met interessante, historische landschappen. Een bezoek aan onze vloeiweiden kon niet ontbreken. Hoewel de tijd wat kort was, waren de bezoekers sterk onder de indruk van wat er door onze vrijwilligers gerealiseerd is om een  historisch en ecologisch waardevol landschap te beheren en te behouden. Dit bezoek was eigenlijk gepland tijdens het witteren in maart, maar moest omwille van  corona worden uitgesteld. Hoewel de bezoekers het witteren ook wel graag hadden gezien, waren ze toch blij verrast met de aanblik van de weelderige grassen en kruiden die nu het uitzicht bepalen. Deze uitstap komt bij een volgende editie van deze meerdaagse excursie zeker terug op het programma staan.
 
Albert
 

Onze vrienden van het Natuurhulpcentrum

                       Rode wouw stuurt sms’jes
Twee weken geleden brachten dierenvrienden uit Tongeren een gekwetste roofvogel bij ons binnen. Ze troffen de vogel, spartelend op de grond, aan langs een wandelpad en de mannen slaagden erin de vogel te vangen. Eenmaal in Oudsbergen bleek het om een zeldzame rode wouw te gaan.
Onderzoek door ons medisch team bracht geen ernstige kwetsuren aan het licht. De vogel was wel wat verzwakt en het verenkleed was nat. De wouw bleef enkele dagen op onze afdeling intensieve zorgen om aan te sterken en ter observatie. Toen de roofvogel voldoende op krachten was, werd haar vliegkunde getest in een van onze revalidatie vliegkooien.
 
Het röntgenonderzoek van de rode wouw bracht gelukkig geen breuken aan het licht.
Na een week revalideren werd de wouw door onze dierenartsen goed bevonden en kreeg het zogenaamde label: FitForNature. Dat wil zeggen: klaar om vrijgelaten te worden. Om de vogel na vrijlating nog verder te kunnen opvolgen, werd beslist haar te voorzien van een GPS-tracker. Die stuurt dagelijks de locatie van de vogel door zodat er een overzichtelijk Google Maps kaartje gemaakt kan worden.
 
De rode wouw werd vorige week woensdag op de vindplaats terug vrijgelaten. Ze bleef daar amper 1 dag. Daarna zette de vogel tegen 60km/uur koers naar Luxemburg en vloog vervolgens zelfs door tot in Dijon (Frankrijk). Daar overnachtte ze in natuurgebied: Parc Naturel Régional du Morvan. Gisterenmorgen vertrok ze plots richting noord, passeerde de stad Troyes en in de avond kwam ze aan in het bekende natuurgebied: Lac Dur Der. Daar verblijft ze vandaag al de hele dag...
 

Activiteitenkalender


De COVID-19 pandemie verdwijnt langzaam naar de achtergrond maar is er nog steeds. We houden ons steeds aan de op dat moment geldende regels. 

Check dus steeds onze website voor de laatste stand betreft onze 
groepsactiviteiten.
http://www.natuurpuntlommel.be/ 
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel
 

  Zaterdag 20 augustus 2022

 

Infowandeling project subsidies Balimheide te Lommel Balendijk


Leiding: Davy Paulussen / Pieter Cox./Luc Winters
Samenkomst: om 14 uur aan de 2e rotonde (rechterkant) na het viaduct over spoorweg in de Gen. Mercatorstraat.

De terreinen van industriegebied Kristalpark konden dankzij de zeer schrale zandbodem en de langdurige braakligging ontwikkelen als één van de beste heidegebieden van Vlaanderen, met name voor ongewervelden. Natuurpunt heeft in 2016 een onderhandeling opgestart met de grondeigenaars (Stad Lommel en LRM) om de natuur gedeeltelijk te vrijwaren. Dit resulteerde in een aankoop van 47ha  door Natuurpunt in 2018.

Om de natuurwaarden op deze percelen snel te verhogen, zodat het leefgebied van zeldzame doelsoorten zoals gladde slang, lentevuurspin, kommavlinder en heivlinder hier op korte termijn kan uitbreiden, vroeg Natuurpunt in 2018 een Project subsidie natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Verdeeld over 7 zones werden verschillende werken uitgevoerd.  Er werden zones (met pijpestro)  kleinschallig gechopperd waarbij korstmosvegetaties gevrijwaard werden, alsook bepaalde zones met pijpestro-bulten, om zeer snel een goede mozaïek van lage en hoge vegetaties te bekomen. Om bepaalde zones te vernatten werden rabatten verlaagd tot het historisch maaiveld om de zaadbank te activeren en werden tussenliggende greppels gedempt. 8O% van de opslag van ruwe berk en grove den werd verwijderd en over heel het gebied werd de Italiaanse populier uitgetrokken. De stammen en stronken van populier werden verwerkt in rillen en afgewerkt met plagsel om zo extra, structuurrijk habitat te creëren voor gladde slang.
Begrazing met schapen zal ons helpen om de kwetsbare biodiversiteit te behouden. Hiervoor werd er ook een wolfproof nachtraster en omheining aangelegd.
Onze gidsen zullen met jullie de resultaten van de werken gaan bekijken.

Dit toekomstig reservaat is niet alleen belangrijk voor het behoud van een hele resem aan mythische soorten van schrale biotopen maar moet tevens gezien worden als een belangrijke natuurverbinding tussen Kattenbosserheide in het Zuiden en enkele belangrijke heideterreinen (Kattenbosserheide, Stort, Riebos) tot zelfs in Nederland in het Noorden.

 


 

  Vogeltrekwaarnemingen en tellingen

in de 'Veewei'

 

Zondag 21 augustus 2022 (aanvangsuur 6h10)
  Zondag 28 augustus 2022 (aanvangsuur 6h20)

    Zondag 4 september 2022 (aanvangsuur 6h30)
      Zondag 11 september 2022 (aanvangsuur 6h40)
       Zondag 18 september 2022 (aanvangsuur 6h50)
         Zondag 25 september 2022 (aanvangsuur 7h00)
           Zondag 2 oktober 2022 (aanvangsuur 7h10) 

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewei.
Aanvangsuur: ongeveer 1/2 uur voor zonsopgang, men kan steeds later aansluiten. 
Ook dit jaar zullen Bèr en co de vogeltrek weer volgen.  Ze zullen wekelijks op de vertrouwde standplaats weer hun netten plaatsen en de horizon afturen naar onze trekkers. Regelmatig worden ze dan verrast door niet-alledaagse soorten.

Bij regenweer gelieve eerst contact op te nemen of de telling doorgaat.
Bèr 011/73.27.44
 
 Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt
ook aan trektelling gedaan, maar dan wel
ALLE DAGEN. 
Men start op 15 augustus.   
 
Contact : Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70).

 

Maandag 5 september '22
om 20 uur
in het Wateringhuis

Cursusavond Heidebiotoop
Lezing door Joeri Cortens

Joeri Cortens

Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis.
Niet-leden: 2 euro per persoon.
Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de meeste activiteiten.

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers.
 Woensdag 7 september '22

Cursusnamiddag Heidebiotoop Blekerheide in Lommel,
de deelnemers krijgen de coördinaten van de afspreekplek.

Uitstap op Blekerheide met gids van Natuurpunt

 

heidevlinder op struikheide

We gaan op een heideperceel in Lommel met een gids van Natuurpunt de theorie van de info-sessie van 5 september te bekijken.
De meeste heidegebieden in Lommel worden beheerd door Natuurpunt.
- Determinatie van typische heidesoorten.
- Soorten heidebeheer.

Op dit perceel organiseren we voor scholen van Lommel de activiteiten 'Vegers voor vlinders' en 'De Geitenmelker'.

Aanmelden om 13 uur 45.
Start om 14 uur.


Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis.
Niet-leden: 2 euro per persoon.
Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de meeste activiteiten.

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers.

 Zondag 11 september 2022 (Open monumenten dag)

 

"Duurzaamheid"


Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”.


De Vloeiweiden als natuurmonument. Een eeuwen oude traditie van bevloeien heeft onze watering en vloeiweiden een duurzaam karakter gegeven. Dat is voor ons de kans om  eens samen met onze herder op stap met zijn schapen doorheen dit uniek gebied.
 

 

Zondag 18 september 2022Ons Vrijwilligersfeest


Meer info zie elders
 

 

Zaterdag 24 september 2022

 

Beheerswerken in en rondom het wateringHuis;


Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets-  en onderhoudsbeurt te geven.
Ook steeds in een 'corona' veilige omgeving.

Een paar extra helpende handen zijn altijd welkom.
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
Klaprozen, alhoewel ze al duidelijk over hun hoogtepunt heen zijn kom je ze nog overal tegen.
Als symbool voor de eerste wereldoorlog werden ze in de voorbije jaren massaal gezaaid ter gelegenheid van de 100 jarige herdenking.
Omdat hun fel rode bloemen zo opvallen staan we er niet dikwijls bij stil dat er hier drie verschillende soorten klaprozen voorkomen.
Omdat het schitterend eenvoudig wordt toegelicht in een artikel van Natuurpunt willen we dat hier graag even onder de aandacht brengen

3 Soorten klaprozen
Hieronder vind je de kenmerken van de 3 soorten klaprozen die voorkomen in Vlaanderen. 

Grote klaproos
 • Rode kroonbladeren
 • Soms met zwarte vlekken
 • 8 tot 16 zwartpurperen stempelstralen
 • Afstaande beharing op de steel
 • Vrucht iets hoger dan breed

Bleke klaproos
 • Rode tot oranje kroonbladeren
 • Nooit zwarte vlekken
 • a5 tot 9 stempelstralen die bij de rijpende vrucht bruin kleuren
 • Aanliggende beharing op de steel
 • Vrucht veel hoger dan breed
Ruige klaproos
 • Rode kroonbladeren
 • Vaak met zwartgevlekte voet
 • 4 tot 6 stempelstralen die paars worden bij het rijpen van de vrucht
 • Aanliggende beharing op de steel, afstaand op de voet
 • Vrucht knotsvorming, cilindrich
Zoals de foto's ook duidelijk maken is er niet veel nodig om het onderscheid te zien. De verschillen zijn met het blote oog duidelijk zichtbaar.
Twijfel je toch dan kan Obsidentify je altijd met plezier verder helpen.
Wil je graag ook van andere planten meer weten ga dan eens mee op een van onze Slobkouswandelingen.

Groeten Jan Leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2022 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp