Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 3 (nr.6) november-december
 2022


Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Lommel

Brief van de voorzitter

WATER
 
Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water. Europa verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. De kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid. Deze richtlijn beoogde een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater van de Europese lidstaten tegen 2015. Die deadline is niet gehaald. Europa heeft uitstel gegeven voor het halen van de kaderrichtlijn Water tot uiterlijk 2027. Het doel van KRW(Kaderrichtlijn water)is duidelijk al het water in Europa moet schoon en gezond zijn tegen 2027.
De kern van de kaderrichtlijn water.
-De KRW geldt voor al het water, oppervlaktewater en grondwater
-De KRW gaat over alle aspecten van waterkwaliteit, chemie (vervuilde stoffen in het water), ecologie(goede omstandigheden voor een divers planten- en dierenleven) en voor grondwater en geschikt drinkwater.
-Geen achteruitgang van de waterkwaliteit.
-Resultaatverplichting: de KRW is niet vrijblijvend. Lidstaten moeten uiterlijk in 2027 de doelen voor schoon en gezond water hebben gehaald of op zijn minst alle maatregelen hebben genomen om dit mogelijk te maken. Bij het niet halen van deze doelen kan de Europese Commissie forse boetes opleggen.
Volgens de meest recente informatie van het Europese Milieuagentschap bereikt nog geen enkele van de beoordeelde Vlaamse rivieren een goede ecologische toestand. Meer nog, de toestand van 87% van de Vlaamse rivieren wordt ronduit als slecht of ontoereikend beoordeeld. Belangrijk voor die goede toestand is de inzameling en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
 
Dus er is nog veel werk aan de winkel voordat we weer kunnen leren zwemmen in de Dommel of in de Fossé zoals vroeger.
 

Ledenfeest

Het ledenfeest was ondanks de aanhoudende regen een groot succes.
De wandeling is al aan het eerste perceel gestopt ondanks een handvol die-hards die het toch nog een beetje zagen zitten.
Dus bleven we binnen of onder onze tent.
Henri Vaesen had een liedje gemaakt op de tonen van: Toen ik nog een jüngske was ....

Om de 3 maanden wordt hier ook nog gepoetst
en dat gaat niet zomaar van rira rira roets
er wordt hier met ne man of tien wel gekuist
en er is nog nooit iemand stiekem uitgemuisd.

Dat poetsen is hier duidelijk een mannelijke affaire
misschien dat welke daarom zo goed kunnen gewère
en zolang er mee en dan 'n lekker stukke vlaai is(als ze niet vergeten te leveren-nota redactie)
begrijp je wel dat kuisen hier toch niet zo fraai is.

Maar ook bij die vrijwilligers zit van alles tussen
Gelukkig hebben we hier ook allerhande klussen
het zware en gevaarlijke is natuurlijk voor Theo en Pierre
want Henri en consorten die doen dat niet zo gère. 

Maar we kuisen dan alles samen netjes op
Want als we hier vertrekken is alles tiptop
En als iedereen gewerkt heeft zoals het hoort
Dan kan de watering weeral voor 3 maanden voort.
 
De Jean van Peer komt elk jaar ook wel enkele keren
Maar ik zou hem eigelijk mores willen leren
Bij hem in de wei lopen al 2 kalfjes rond
Terwijl er in zijn living nog noit een wiegske stond
 
In de hooitijd hebben we ook steeds ne vast man
Als je die bekijkt ziet je dat die alles kan
En als hij op zijn tractor zit laat hij nets heel
Hij maait en maait dan alles af – soms wel teveel
 
Last but not least!
We zitten hier nog altijd met dezelfde baas
Er was wat belangstelling, maar koper geen helaas
En als er dan een bod kwam , was het nooit genoeg
Alhoewel Bér Mertens toch echt niet zoveel vroeg.
 
Maar ondertussen zijn we nog blij met Elly en Luc Winters
Want die zijn er nog voor ons s’zomers en ook s’ winters
Daarom graag ’n luid applaus voor wat ze steeds nog doen
En ik – ik zorg voor Elly wel voor wat betreft die zoen
 

Traditionele graslandbevloeiing : samenkomst in Langenthal Zwitserland 13 tot 16 oktober 2022

Op 13 oktober verzamelden vertegenwoordigers van bevloeide gebieden in zeven Europese landen. Deze bijeenkomst in Langenthal in Zwitserland vond plaats ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van het Internationaal centrum van traditionele bevloeiing (IZTB) op 15 oktober.  Dit centrum is de volgende stap na de aanvraag in maart van dit jaar om de oude bevloeiingsvormen een plaats te bezorgen op de Unescolijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid. Naast de actieve bevloeiers waren ook Unescoverantwoordelijken van de verschillende landen aanwezig. Ze konden meedelen dat de aanvraag ‘op schema’ zit en dat uitsluitsel volgend jaar rond deze tijd mag verwacht worden.
Deze samenkomst bood de gelegenheid om de stand van zaken in de verschillende actief bevloeide gebieden te bespreken. Zo maakte het behalen van de eervolle vermelding bij de onroerend erfgoedprijs in 2021 door onze vrijwilligers grote indruk. Ook belangrijk om te vermelden is het feit dat een relatief groot aantal ‘nieuwe’ actief bevloeide gebieden vernoemd werden. Naast de reactivering van de bevloeiing  in ‘de Maat’ in Mol zijn er gebieden in Lombardije, in Zuid Frankrijk (Briancon), Duitsland (Strombachtal), Tsechië (Theresienstadt) waar opnieuw actief geïrrigeerd wordt. Ook andere potentiële gebieden worden meer en meer bekend.
Deze samenkomst zorgde voor de mogelijkheid  om kennis te maken met de ‘wassermatten’ van Langenthal tijdens een boeiende excursie in deze uitgestrekte graslanden die sedert de 12de eeuw actief bevloeid worden. Het waren de Cisterciënzermonniken van het klooster St. Urban die deze landbouwtechniek invoerden en er ook lange tijd uitoefenden. 
Dit klooster is intussen prachtig gerenoveerd en dient als thuisbasis voor het IZTB. De stichting heeft tot doel de traditionele irrigatie te behouden, te reactiveren en te onderhouden als een gemeenschappelijk cultureel erfgoed van Europa. Daartoe ondersteunt de stichting in het bijzonder het onderzoek, de historische documentatie en de rehabilitatie van deze technieken. Ze kan ook projecten en instellingen met betrekking tot traditionele irrigatie ondersteunen en kan de sponsoring van projecten in dit kader overnemen en hiervoor fondsen genereren. De stichting kan ook trainingen en advies aanbieden en public relations bevorderen. Wat dit concreet betekent en welke rol hierin is weggelegd voor de beoefenaars in de verschillende landen zal in de komende tijd duidelijk moeten worden. 
In de indrukwekkende feestzaal van het klooster vond de officiële inhuldiging plaats. Terecht kreeg hier de bezielende kracht achter de hele organisatie, professor Leibundgut een lang en welgemeend applaus.

De wonderbaarlijke visvangst

Visredding hermeandering Warmbeek Kluizerdijk – Hamont-Achel. 

“De Vlaamse Milieumaatschappij voert de werken uit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Achelse Kluis op wiens gronden de werken plaatsvinden. De VMM kan te- vens rekenen op financiële steun van het Visserijfonds, op voordracht van de provinciale visserij-commissie Limburg. Het project sluit aan de Nederlandse zijde aan op een gelijkaardig project van Waterschap De Dommel dat eveneens in de steigers staat.” 

 

De LIKONA-Vissenwerkgroep werd gevraagd om de resterende vissen uit de “oude” bedding weg te vangen. Daarvoor werden in overleg met de aannemer, VMM en ANB drie dagen voorzien. Vooraf werd afgesproken elk traject minstens 2 keer met het elektro-apparaat af te schuimen.

 De meanders waren uitgegraven en werden in gereedheid gebracht om aangesloten te worden. Daarvoor moesten eerst de vissen zoveel als mogelijk uit het rechte stuk gevangen(nadien werd deze bedding gedempt)  en overgezet worden naar de “nieuwe” Warmbeek 

De eerste dag (300 meter) werden er maar liefst 749 beekprikken gevangen. Samen met de bijvangst (bermpjes, snoek, stekelbaartjes, baarzen ) werden ze verderop in de nieuwe Warmbeek gezet.

De tweede dag (300 meter) meer stroomopwaarts werden er opnieuw 458 beekprikken en andere vissen gered.

De derde dag (topdag-300 meter) werden er in totaal meer dan duizend(1091) beekprikken verplaatst.

Dankzij het werk van de vrijwilligers van de Likona-Vissenwerkgroep werden er op drie dagen tijd 1300 beekprikken en andere vissen gered van een zekere dood.

Bedankt voor deze topprestatie!

 

Inhuldiging Bèrke's Hei in de Veewei

Bèr is nu al 64 jaar met de natuur in onze omgeving bezig.  Voor dat wij de Veewei goed en wel wisten liggen, had hij persoonlijk al een perceel van een halve ha gekocht.(in 1988) Later heeft de Wielewaal dit perceel van hem gekocht.
Hij had destijds de visie dat er een natuurlijke noord-zuid verbinding moest gerealiseerd tussen het pijnven en de militaire domeinen.
Nu is het voor iedereen wel duidelijk geworden en ondertussen beheren wij in het natuurgebied van de Veewei meer dan 50 ha.
Met zijn 80ste verjaardag hadden we beloofd dat er een Bèrke's hei kwam. Op de plaats waar vroeger een dennenbos stond, staat nu een prachtige hei genaamd : Bèrke's Hei.

Waarnemingen registeren in de reservaten van Natuurpunt


Gelukkig weten veel van onze leden de Lommelse natuurreservaten te vinden. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling, want deze natuur is er niet alleen voor de planten en dieren die er leven. U bent namelijk overal op de daar voor bestemde paden welkom. We zijn er van overtuigd dat wandelen in onze gebieden bijdraagt aan begrip en steun voor natuurbehoud. En dat nog los van het genot en rust die we u gunnen, een belangrijke functie van natuur in onze vaak jachtige samenleving.
Vele actieve leden zorgen voor deze toegankelijkheid, maar vooral ook voor het beheer van de gebieden. Dat beheer zorgt er voor dat ze fraai zijn en blijven en daarmee aantrekkelijk zijn om er te wandelen. Maar beheer is er ook voor het in stand houden van leefgebied voor de kenmerkende planten en dieren.
Zo worden de Vloeiweiden gemaaid voor de kenmerkende plantensoorten zoals de krokussen, herfsttijloos, beemdkroon en zwarte rapunzel. 
In de heidegebieden wordt zorgvuldig boomopslag verwijderd zodat ze open blijven en plaats bieden aan gladde slangen, levendbarende hagedissen, klapeksters, heivlinders en klokjesgentianen. 
Ook zorgt het beheer voor een leefgebied en rustplaats van tal van algemene soorten die buiten natuurgebieden het vaak niet zo makkelijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan allerlei vlindersoorten, reeën, egels, etc. 
Als je voor deze en andere soorten een (uitgekiend) beheer wil uitvoeren, moet je natuurlijk wel weten of de doelsoorten er ook zitten. En het is dat laatste waar u als wandelaar Natuurpunt ook mee kunt helpen. De kans is namelijk groot dat u tijdens uw wandeling van alles ziet. Er steekt een ree het pad over. Plotseling staat u oog in oog met een hermelijn die het pad oversteekt. En dat zwart-wit vogeltje daar boven in die boom is warempel een klapekster.
Naast het genot van al deze waarnemingen en het op naam kunnen brengen van een soort, draagt het registreren ervan bij aan de kennis van onze gebieden. En beheerders zijn dan wel veel in het veld, maar ook zij zien niet alles.
 
We doen daarom een oproep om uw waarnemingen door te geven en zo bij te dragen aan de instandhouding van onze reservaten. Dan kan tegenwoordig hele gemakkelijk ín het veld.
Met de app Obsmap voor Android-gebruikers en Iobs voor mensen die een Iphone gebruiken, kunt u direct uw waarneming vast leggen. Door ze erna thuis te uploaden, komen de waarnemingen terecht in de centrale databank die beheerd wordt door Natuurpunt:
www.waarnemingen.be.
Kijkt u maar eens op deze site en download de app op uw telefoon.
Er gaat een wereld voor u open. Want zoals de Chinese filosoof Confucius 2.500 jaar geleden al zei: 
 
 
 
The beginning of wisdom is to call things by their proper name
*
Wijsheid begint met het geven van de juiste naam aan een ding
 
Carlo van Seggelen
 

Over verrekijkers en zenders
Steppekiekendief en Lammergier binnen één week over Lommel


Er wordt op allerlei manieren naar vogels gekeken. Er wordt gewandeld, er worden vogels geringd, op telposten wordt de trek geregistreerd en hightech heeft al lang zijn intrede gedaan door het plaatsen van zenders op vogels.
Dat dit een massa gegevens oplevert, is niets nieuws. Maar dat door verschillende technieken binnen vijf dagen twee (zeer) zeldzame roofvogels boven Lommel worden vastgesteld is wel heel bijzonder.
 
Steppekiekendief
Deze ‘vierde’ kiekendief naast de wat meer bekende bruine-, blauwe- en grauwe kiekendief, wordt de laatste jaren steeds meer gezien in Vlaanderen. In 2018 werden van deze zeldzame soort 19 waarnemingen in www.waarnemingen.begeregistreerd. Tijdens de invasiejaren 2016 en 2017 waren er dat resp. 1.506 en 2.113. Uiteraard is dit uitzonderlijk, maar de aantallen van vele honderden waarnemingen in de jaren erna (2022: 625 waarnemingen) leert ons dat de soort een ‘blijvertje’ is en steeds meer gezien wordt in België. Het is dan ook geen verrassing dat inmiddels 100 trektelposten de soort al op hun lijst mochten bijschrijven (www.trektellen.org). De goed bezette telpost van Kristallijn Maatheide heeft er al 6 op zak (2013, 2014, 2015, 2017, 2021 en 2022).
Een buitenkans deed zich voor op 16 oktober 2022. Er trok toen een juveniele steppekiekendief over deze telpost in zuidwestelijke richting. Het wordt interessanter als de trektelpost Averbode Bos en Heide ook op die dag een juveniele steppekiekendief ziet, een telpost die precies zuidwestelijk van Kristallijn Maatheide is gelegen. Nog straffer wordt het als de trektelpost Kesselberg bij Leuven óók die dag de soort waarneemt. En laat dit exemplaar net enkele staartpennen missen, waardoor deze individueel herkenbaar was. 
U raadt het al, de waargenomen vogel blijkt op alle drie de trektelposten dezelfde te zijn. En dat levert een mooi kaartje op dat Natuurpunt in een Nieuwsbericht (Vinkengolf overspoelt Vlaanderen) verspreidde (bron: https://www.natuurpunt.be/nieuws/vinkengolf-overspoelt-vlaanderen-20221018). In onderstaande heb ik het kaartje opnieuw getekend met de waarnemingstijden erbij zoals die op de site www.trektellen.org zijn vastgelegd. Deze wijken iets af van het Nieuwsbericht van Natuurpunt, maar een kniesoor die daar op let. Waar het om gaat is dat de nauwkeurige registratie door de verschillende trektellers er niet alleen voor zorgt dat de route van deze vogel bepaald kon worden, maar ook de vliegsnelheid.
De steppekiekendief vloog van Lommel naar Averbode met een snelheid van 18,3 km/uur. Met een nagenoeg vergelijkbare snelheid van 20,5 km/uur vloog de vogel van Averbode naar Kesselberg. De totale afstand tussen Kristallijn Maatheide en Kesselberg bedroeg 49 kilometer.
 
Kaart 1. Route van de Steppekiekendief op 16 oktober 2022.
 
Lammergier
Je verzint het niet, maar op 20 oktober vloog er een lammergier over of in de nabijheid Lommel, waarschijnlijk over de plas waar trektelpost Kristallijn Maatheide ligt. En het waren dit keer niet de alerte trektellers die de vogel zagen. Het zijn de gegevens van een satellietzender die de aanwezigheid registreerde. Het gaat om de lammergier die de naam Eglazine draagt. Eglazine is in 2020 losgelaten in de Grands Causses in Zuid-Frankrijk, ten behoeve van het Europese herstelprogramma voor deze soort, onder auspiciën van de Vulture Conservation Foundation. Op www.4vultures.org is de opmerkelijke levenswandel van deze en enkele andere losgelaten lammergieren te volgen. Eglazine is avontuurlijk aangelegd, of zo u wilt, de vogel maakt er nogal een potje van (kaart 2). Na haar verkregen vrijheid in juli 2020 blijft ze rond de plek waar ze is losgelaten hangen. Maar in april 2021 krijgt ze het op haar heupen en vliegt ze in enkele dagen via Versailles naar Le Havre in Noordwest- Frankrijk. Van daar uit vliegt ze in vier dagen via Antwerpen en Turnhout naar de Nederlandse Veluwe waar ze op 1 mei 2021 aankomt. Nog diezelfde maand maakt ze bizarre (ahum, voor ons) uitstappen naar Friesland en op 23 mei bereikt ze zelfs het uiterste noorden van Duitsland op het schiereiland Rügen aan de Oostzee. Ze is dan hemelsbreed ca. 1.300 kilometer van de plek waar ze is losgelaten. Het was er blijkbaar niet goed genoeg, want op 4 juni 2021 is ze weer terug in de Nederlandse Veluwe. Een groot deel van de winter 2021-2022 brengt ze door in de Franse loslaatlocatie om vervolgens in voorjaar 2022 weer noordwaarts te trekken. Wederom via Antwerpen gaat de vogel door naar de Veluwe waar ze op 4 mei aankomt. In de zomer van 2022 gaat het er minder avontuurlijk aan toe en blijft ze op de Veluwe. Op 18 oktober 2022 verlaat de Lammergier de Veluwe om de nacht in het Nederlands Limburgse Nederweert door te brengen. De dag erna vliegt ze over Beringen naar Wallonië en wordt tussen Leuven en Charleroi nabij de Abij de Villers een signaal opgepikt. Op 21 oktober vertrekt ze weer naar het noorden, waarschijnlijk over de trektelpost van Maatheide. Daar stond op dat moment duidelijk niemand, want in de twee dagen dat ze in België verkeerde (19-20 oktober) wordt de vogel slechts één keer in www.waarnemingen.be ingegeven toen de vogel boven Lubbeek opgemerkt werd. De vogel is via Nederlands Limburg doorgevlogen naar Duitsland waar ze nu verblijft.
 
 
Kaart 2. Levenswandel van Eglazine tussen juli 2022 en oktober 2022 (Bron: www.4vultures.org).
 
Kaart 3. Uitsnede van kaart 2 met een signaalpunt in de Vallei van de Zwarte Beek en even ten noorden van Bergeijk (Bron: www.4vultures.org).
Let op: de lijn tussen twee punten is recht getrokken, terwijl de exacte vliegroute daar iets van kan afwijken.
 
Carlo van Seggelen
 

Lommel-Kolonie : pilootproject zorgzame buurt

Toen Wouter Beke nog minister van welzijn was, lanceerde hij het pilootproject “zorgzame buurt”. Lommel-Kolonie was één van de uitverkoren buurten waar deze slogan is praktijk wordt omgezet. Peter Mertens werd als zorgcoördinator aangesteld en één van zijn initiatieven is om de buurtcomités, verenigingen, scholen,.. die actief zijn in Lommel-Kolonie kenbaar te maken bij de bevolking en de onderlinge verstandhouding te verbeteren. Zo werd Natuurpunt Lommel ook gevraagd om hieraan mee te werken. 
Een eerste initiatief is een tweemaandelijkse wijkkrant waarin verenigingen hun publieke activiteiten kunnen kenbaar maken.  Hierin verschenen reeds artikels over fauna en flora van onze vloeiweide.
Er werd reeds afgesproken om geleide wandelingen te voorzien voor de mensen van de Kolonie en om tijdens een winteravond in een presentatie de geschiedenis van de Grote Watering, de vloeiweiden en de Kolonie nader toe te lichten. 
Een goede samenwerking met de plaatselijke gemeenschap kan enkel positieve gevolgen hebben.
 

Het Rode Kruis oefent op de Balimheide

Onze schapendag

De wolf

Een gedicht dat duidelijk illustreert dat de weerstand tegen en angst voor de wolf van alle tijden is blijkbaar ...


De kwalijke held van talloze fabels en sprookjes
telkens weer overtroefd door die sluwe Reintje de Vos –
toch kwam de reuzin Hyrrockin op hém aandraven
toen het schip met Balders lijk
door geen honderd man in het water te krijgen was.

Veel later pas kwam dat geharrewar met Roodkapje,
haar grootmoeder, de jager, de rel met de zeven geitjes,
maar Plautus had toen al gegromd: de ene mens
is een wolf voor de andere, sindsdien
stond zijn beeltenis vast: een kille bloeddorstige rover,

het schrikbeeld, vooral, van elke schaapherder: terecht
ongetwijfeld, al kruipt hij, zelfs in een val, eerder weg
uit angst voor de mens dan met hem te vechten: zijn huid
is hem lief boven alles, een trek
waaraan overigens ook menig soldaat zijn pensioen heeft te danken.

Nee, martiaal is hij niet: een pezige hond
met scheve ogen, die zijn kop laat hangen,
die altijd honger heeft, daarom altijd op jacht
naar iets eetbaars is: ik geef toe,
geen wezen om een standbeeld voor op te richten.

Noch zijn intelligentie (hij leert de draagwijdte kennen
van een geweer), noch zijn huwelijkstrouw (hij leeft
tot zijn dood met hetzelfde wijfje), vermurwt ons dan ook,
maar niet dat hij afslacht en steelt
wekt zo fel onze haat, maar dat hij de sluipmoordenaar

is van ieder van ons: laf, onbarmhartig, een gangster,
die zijn prooi langzaam uitput en dan pas bespringt – Zelfs in
de dierentuinen lopen de meesten haastig
voorbij aan zijn hok, op zoek
naar de tijgers, de slangen, de apies. Alas, poor Isegrim.

(Uit: Buddingh’ gebundeld: gedichten 1936-1985. Nijgh & Van Ditmar – Beeld: de reuzin Hyrrokkin op haar wolf bij het schip met Balder; bron: Skjalden.com, Norse Mythology)
 

Activiteitenkalender

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze groepsactiviteiten.
http://www.natuurpuntlommel.be/ 
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel


Woensdag 16 november 2022 : Platform Fauna en Flora


9h00 - 22h00 in de  Polyvalente Zaal van "De schans" te Hechtel

Inschrijven voor 12 november via info@boslab.be


 Donderdag 8 december 2022 : Vogelbuurten

 

Aanvang : 20h00 wateringHuis.


Na een coronapauze willen ook het "vogelbuurten" terug opstarten. 
Met de benaming nemen we het niet zo nauw, we gaan het veel breder zien.
Vogels, planten, insecten, uitstappen of reizen, kortom alle onderwerpen zijn welkom. 
 
Bedoeling is om gezellig wat te keuvelen, wat foto materiaal bekijken of wat vertellen over wat je beleeft of gehoord hebt de voorbije periode. 

Natuurlijk mag een drankje hierbij niet ontbreken.

 Zaterdag 17 december 2022 : Beheerswerken wateringHuis.

9h00 aan het WateringHuis


Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets-  en onderhoudsbeurt  geven.
 
Een paar extra helpende handen zijn altijd welkom.                    
 


Zondag 18 december 2022 : Uitstap Mariahof te Bree.


Carpooling : Verzamelen om 13h15 WateringHuis 

De voorbije jaren zijn er grote onderhoudswerken uitgevoerd. Wij willen onze interesse tonen en zijn nieuwsgiering hoe het geëvolueerd is. Het zal zeker de moeite waard zijn. 


Zondag 8 januari 2023 :  Nieuwjaarsreceptie


Vanaf 14 uur aan “Het wateringHUIS”.
We willen, na een corona onderbreking, onze jaarlijkse traditie weer opstarten om onze wensen weer met mekaar uit te wisselen, een korte wandeling maken en dan klinken op het nieuwe jaar. Met een drankje in de hand kunnen we keuvelen over het voorbije jaar en plannen smeden voor het nieuwe jaar. 
 

 

Zaterdag 21 januari 2023 :  32e LIKONA-contactdag

9h00 UHasselt – Campus Diepenbeek


Het Provinciaal Natuurcentrum en de LIKONA-werkgroepen stellen de resultaten van hun recent natuuronderzoek voor.
Het belooft alvast een fijn weerzien te worden voor vrijwillige en professionele natuuronderzoekers van binnen en buiten de provinciegrenzen. 


Betreft het programma lichten we al graag een klein tipje van de sluier. Verwacht je o.a. aan lezingen over holle wegen, de Limburgse prioritaire soorten, de invloed van de droogte op onze amfibieën en nog veel meer!

Programma en verdere inlichtingen vindt op :  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/Save-the-date-LIKONA-contactdag-21-januari-2023.html
 

 

Zaterdag 28 & zondag 29 januari 2023 : Het Grote Vogelweekend


Meer info https://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend
 
Plantenwerkgroep De Slobkousjes
 
"Wat moet je kennen om deel te nemen aan de wandelingen?
Er is geen enkele voorkennis vereist. Verschillende van de huidige leden zijn van nul begonnen. Planten leren kennen doe je automatisch in de groep."

Wie onze webpagina al eens raadpleegt of voor het eerst onze folder in handen kreeg heeft dit kunnen lezen.
We vinden het heel belangrijk om voor iedereen open te staan. Maar dat er Slobkousjes zijn die van nul begonnen maar intussen heeeel veel bijleerden werd recent weer duidelijk.

 
Na de wekelijkse excursie met de Slobkousjes op 8 februari 2022 bezocht Nicole Rinkes
het Oud Kerkhof De Zandberg in Neerpelt.
Kerkhoven zijn hotspots voor lichenen.
Tussen de graven vond ze een bijzonder grote groeiplaats van Leermos met Klein leermos en soredieus leermos door elkaar. Op het Klein leermos vond ze een klein paddenstoeltje.
Ze riep de hulp in van Peter D.Joos om deze schoonheid te fotograferen.
Na veel en diepgaand huiswerk van de werkgroep Bryologie en Lichenologie kwam later de bevestiging dat het ging om Leermostrechtertje en dat het de eerste keer was dat dit paddenstoeltje in België gevonden werd!


Wil je graag ook veel bijleren ga dan eens mee op een van onze Slobkouswandelingen.
Tot midden april 2023 gaan we op dinsdag voormiddag op stap.
Kennen we je e mailadres dan ontvang je wekelijks onze nieuwsbrief met een verslag van de waarnemingen en de uitnodiging voor de eerstvolgende wandeling.

Contact?  Jan Leroy          GSM: 0032 474 73 59 11
                        Slobkousjes: slobkousjes@skynet.be           p.a.   Houtmolenstraat 100 3900 Overpelt

Groeten Jan

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2022 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp