Copy
Bekijk in je browser
Stuur deze nieuwsbrief door naar jouw relaties

Periodiek het nieuws over juridische zaken die voor jou als ondernemer interessant zijn

Uit de praktijk

 

Risicomodel Besluit Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden


Op 2 juni 2015 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de website van de Rijksoverheid het zogeheten 'Risicomodel Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden'.

Dit risicomodel is een handig hulpmiddel voor exploitanten van zwembaden en andere badinrichtingen bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's en bij het bepalen van beheersmaatregelen.

Het risicomodel is te downloaden via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/formulieren/2015/06/02/risicomodel-bhvbz.html.
 

Automatische dwangsom voor niet betalende overheden


Op 11 juni 2015 berichtte Binnenlands Bestuur onder de kop 'Automatische dwangsom voor te laat betalende gemeente' over een plan van D66 en CDA om niet betalende overheden een automatische dwangsom op te leggen. Overheden blijken facturen van opdrachtnemende ondernemers namelijk nog steeds niet op tijd te betalen. Dit ondanks voorzieningen die in 2013 onder invloed van Europese regelgeving in de wet zijn opgenomen, met als doel betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten met de overheid als schuldenaar te bestrijden.

Als het aan D66 en CDA ligt, moeten overheden die te laat zijn met betaling een dwangsom betalen. De dwangsom treedt automatisch in, zodat ondernemers er niet om hoeven te vragen. Dit laatste (ondernemers hoeven niet om een dwangsom te vragen) vormt het kernpunt van het plan.

Op mijn blog lucvosters.blogspot.nl heb ik op 20 juni 2015 in het artikel ''Automatische dwangsom voor niet betalende overheden', een lumineus plan?' een aantal kanttekeningen bij het plan geplaatst. Als overheden het factuurbedrag al niet op tijd betalen, hoe kunnen ondernemers er dan op vertrouwen dat overheden de dwangsom wel op tijd betalen, daar waar de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Wie betaalt de rekening?' van 8 juli 2014 (rapportnummer 2014/066) nog steeds bureaucratische rompslomp ziet en pleit voor cultuuromslag bij de overheid.

Het CDA liet mij weten in mijn blogartikel interessante overwegingen te zien. We zullen moeten afwachten of het plan kans van slagen heeft.

Intussen moeten we het doen met de mogelijkheden die de wet nu al biedt. De wettelijke rente en de incassokosten zijn goede prikkels om overheden tot tijdige betaling te bewegen. In mijn blogartikel pleit ik voor meer bekendheid van deze voorzieningen. Ook pleit ik voor hulp en ondersteuning aan ondernemers bij de inzet ervan.

Begin juli zal ik op mijn blog een artikel plaatsen met praktische tips voor ondernemers om overheden te bewegen tot tijdige betaling van facturen.
 

Brede steun Tweede Kamer voor Omgevingswet


In deze junimaand heeft de Tweede Kamer brede steun uitgesproken voor de Omgevingswet. Nu nog vindt de fysieke leefomgeving zijn regeling in 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water. De Omgevingswet wil al die regelingen bundelen tot één Wet op de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet wil de fysieke leefomgeving beschermen, maar ook ontwikkelingen mogelijk maken. In mijn vorige nieuwsbrief 2015-5 heb ik daar al aan gerefereerd. Zo zouden met minder regels en meer samenhang tussen de regels plannen sneller, efficiënter en gemakkelijker verwezenlijkt moeten worden.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking. Veel aspecten moeten nog worden uitgewerkt. Die uitwerking gebeurt met vier Algemene Maatregelen van Bestuur. Deze AMvB's kunnen we in 2016 tegemoet zien. In 2017 volgt nog een invoeringswet.

Wat vindt de rechter?


Nederland moet de uitstoot van broeikasgas CO2 flink terugdringen


De Rechtbank Den Haag is van oordeel dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met tenminste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. De rechtbank baseert dit oordeel op de zorgplicht die de Staat heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

De uitspraak roept staatsrechtelijk de vraag op of de rechter met zijn bevel het terrein van de politiek betreedt. De rechtbank vindt van niet. Zij houdt rekening met de vrije beleidsruimte van de Staat en past terughoudendheid. De norm voor reductie in geïndustrialiseerde landen ligt tussen de 25 en 40 procent. Met de huidige inspanning haalt de Staat een reductie van slechts 17 procent. Een lagere vermindering dan 25 procent acht de rechtbank onrechtmatig.

De Stichting Urgenda stapte naar de rechter omdat de organisatie het huidige klimaatbeleid onrechtmatig vindt. Daarin kreeg Urgenda haar gelijk. De rechtbank ging echter niet mee in de eis van Urgenda om de Staat te bevelen de uitstoot van CO2-gas in 2020 met 40 procent terug te brengen.

Urgenda verwacht dat landen wereldwijd zullen worden aangesproken op het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Rechtbank Den Haag 24 juni 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:7145)

Mijn blog lucvosters.blogspot.nlIn de maanden mei en juni stond mijn blog lucvosters.blogspot.nl geheel in het teken van betalingsachterstanden bij overeenkomsten. Over dit thema kun je op mijn blog de volgende artikelen lezen:
  • Betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten tussen ondernemers (6 mei 2015)
  • Betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten met de overheid als schuldenaar (12 mei 2015)
  • Betalingsachterstanden bij overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten (9 juni 2015)
  • Prikkels om wanbetalers tot tijdige betaling te bewegen (17 juni 2015)
  • 'Automatische dwangsom voor niet betalende overheden', een lumineus plan? (20 juni 2015)

Tips, suggesties, vragen?


Heb jij zelf een tip, suggestie of een vraag over een onderwerp voor mijn nieuwsbrief? Wil jij meer weten over wat jou bezighoudt op juridisch gebied? Ik hoor het graag van je.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Copyright © 2015 Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning