Copy
Lightning Rod Technique

Ειδική Μύηση στη Τεχνική του Αλεξικέραυνου
Του Καθοριστικού Θελήματος του Θεού και Πατέρα μας

Κυριακή 4 Οκτωβρίου
 
Αγαπητά Μέλη ΑΤΜΑΝ,

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετάσχετε μαζί μας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, για μια πολύ ιδιαίτερη μύηση στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ, που αποκάλυψε ο Πνευματικός μας Δάσκαλος στη διεθνή Σχολή μας το 2003, και εφαρμόζεται διαρκώς από χιλιάδες μαθητές με θαυμαστά αποτελέσματα.

Το παντοδύναμο και καθοριστικό Θέλημα του Θεού έχει μια τις υψηλότερες υπάρχουσες συχνότητες δόνησης. Καθορίζει την εκδήλωση για να είναι και να παραμείνει ο καθένας μας στο Θέλημα  του Θεού. Αυτή η ενέργεια είναι χωρίς μορφή, αρχή και τέλος. Δεν είναι ούτε η ηλιακή ούτε σεληνιακή. Εκδηλώνεται σε όλους τους τρεις κόσμους: φυσικό, αστρικό και αιτιατό.

Το βασικό αποτέλεσμα της τεχνικής του Αλεξικέραυνου του Καθοριστικού Θελήματος του Θεού και Πατέρα μας είναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ.

Η συνολική σύντηξη της ατομικής μας θέλησης με το Θείο Θέλημα, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την ψευδαίσθηση (Μάγια), στην ουσία των πραγμάτων, όπου αντιλαμβανόμαστε το θεϊκό αποτύπωμα σε απολύτως όλα όσα μας περιβάλλουν. Αυτό μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε ον περιέχει στον εαυτό του ένα θεϊκό σπόρο με τη μορφή του Θεϊκού Εαυτού ΑΤΜΑΝ και ότι αυτός ο θεϊκός σπόρος μας συνδέει όλους και ταυτόχρονα μας ενώνει με ολόκληρο το Σύμπαν. Σε αυτό το σημείο, καταστρέφονται τα περιοριστικά εμπόδια του εγώ μας, απελευθερώνοντας μας μέσα σε αυτή την κατάσταση ευδαιμονικής συνειδητοποίησης.

Άλλα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής:
 • μια κατάσταση υπερβατικότητας
 • μια κατάσταση τέλειας ενσωμάτωσης στην παγκόσμια ροή της ενέργειας. Μια κατάσταση στην οποία η ζωή μας θα είναι γεμάτη από θαυμάσιους συγχρονισμούς
 • η αποκάλυψη της κατάστασης της αιωνιότητας
 • μια ευτυχισμένη κατάσταση εσωτερικής ειρήνης, αποδοχής και συγχώρεσης
 • μια βαθιά κατάσταση ευτυχίας

Κύριες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αποτελέσματος της τεχνικής του Αλεξικέραυνου:
 • η πλήρης πίστη στο Θεό
 • η αγάπη προς τον Θεό
 • μια ειλικρινή κατάσταση ταπεινοφροσύνης και αγνότητας
 • μια κατάσταση πλήρους παράδοσης προς τον Θεό

Προκειμένου να προετοιμαστούμε πνευματικά για αυτή την ειδική μύηση, σας προτείνουμε:
 • νηστεία με νερό
 • προσφέροντας φως
 • προσευχή
 • καθημερινή πρακτική Γιόγκα και Τάντρα
 
Κόστος Συμμετοχής: 27€ για τα μέλη / 40€ για το κοινό
Δήλωση συμμετοχής έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Επικοινωνήστε μαζί μας: 6972266544
10πμ – 3μμ   Θεωρία
3μμ – 4μμ   Διάλλειμα
4μμ – 6μμ   Πρακτική

www.yoga-tantra-athens.org
 
Special Initiation
THE LIGHTNING-ROD
OF THE DETERMINING WILL OF GOD THE FATHER

Sunday, October 4
 
Dear Atman Members,
 
We invite you all to join us on Sunday, the 4th October, to the initiation in a very special technique: THE LIGHTNING-ROD DETERMINING WILL OF GOD THE FATHER, revealed to our international school in 2003, by our spiritual mentor, and practiced since then with great results by thousands of students.  

The almighty determining will of God has one of the highest existent frequencies of vibration. 
It determines the manifestation to be and to remain in accordance with God s will. This energy is without form, beginning or end, nor solar neither lunar. It manifests in all the three worlds: physical, astral and causal.

The fundamental effect of the lightening-road Determining Will of God the Father Technique is the STATE OF SPIRITUAL LIBERATION.

The total fusion of our individual will with the divine will allows us to go beyond the illusion (maya) to the essence of things, where we perceive the divine finger print in absolutely everything that surrounds us. It helps us realize that every being contains in itself a divine seed in the form of the Divine Self Atman and that this divine seed connects us all and at the same time unites us with the entire universe. At this point, the limiting barriers of our ego are destroyed and we become free in this blissful realization.

Other effects triggered by this technique:
 • a state of transcendence 
 • a state of perfect integration in the universal flow of energy- state in which our life will be full of wonderful synchronicities 
 • the revelation of the state of eternity
 • a blissful state of inner peace, acceptance and forgiveness
 • a profound state of happiness  
Main conditions for accomplishing the lighting-rod effect:
 • a complete faith in God
 • love towards God
 • a sincere state of humbleness and purity
 • a state of complete abandonment towards God
In order to prepare ourselves spiritually for this initiation here are some suggestions:
 • fasting with water
 • light offering
 • prayer
 • daily yoga and tantra practice
Subscription: 27€ for members / 40€ for non-members
Registration until Wednesday 30 September
Contact us: 6972266544
10am – 3pm   Theory
3pm – 4pm   Break
4pm – 6pm   Practice
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Events' Calendar
Facebook
Website
Email
Twitter
Copyright © 2015 Athens Atman Association, All rights reserved.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 6972266544


Διαγραφή από Newsletter    Ανανέωση στοιχείων εγγραφής 

Email Marketing Powered by Mailchimp