Copy
Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015 nyhetsbrev - #2
View this email in your browser

Fyra teman

Vattenskadeseminariet har fyra teman: våtrum, byggprocess, hälsa samt forskning och utveckling.

Fukthanteringen i våtrum är ytterst viktig med tanke på förebyggandet av vattenskador. Det begås fortfarande fel även om man är medveten om de vanligaste felen som borde undvikas. Konstruktionskraven har en stor roll i vattenskadesäkert byggande, men det räcker inte. Kiruna-projektet visar hur man kan upptäcka skador och möjligen lära sig någonting när man river hus.
 
Det är ytterst viktigt att i varje fas av byggprocessen ta hänsyn till vattenskadesäkerheten. Det gäller såväl planering som byggande, användning och underhåll. Från Danmark får vi höra inlägg om hurdana produktkrav man borde ha.
 
Omfattande och långvariga vattenskador förorsakar ofta också mögelproblem som kan leda till hälsorisker. Finland hoppas få hjälp med mögelproblemen genom det statliga fukt- och mögelprogrammet (Fukt- och mögeltalkot), som har resulterat i många olika projekt. Också förekomsten av metaller och andra ämnen i dricksvatten är akuta och gemensamma nordiska frågor.
 
Klimatanpassning av installationer och hanteringen av klimatrisker, som t.ex. köld och översvämning, är viktiga undersökningsobjekt i dag med tanke på vattenskador. Det blir intressant och höra hur risker hanteras på Island och hur klimatanpassningen utvecklas i Norge.


För mer information och att anmäla dig kan du följa t.ex. seminariesidan (Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015) under Vattenskadegruppens egen webbplats. På sidan finns det senaste program och annan information. Prenumerera på nyhetsbrevet på  vattenskade@konffa.fi

VSF och SuLVI jobbar tätt ihop i Finland

VVS-branschens personföreningar Suomen LVI-liitto, SuLVI ry och VVS Föreningen i Finland rf (VSF) har tillsammans ca 5 000 medlemmar. VSFs medlemmar är svenskspråkiga och SuLVIs finskspråkiga. Föreningarna arrangerar bl.a. föredrag, exkursioner och kurser samt verkar till förmån för den VVS-tekniska utvecklingen. SuLVI är största delägaren i VVS-branschens facktidskrift ”Talotekniikka” emedan VSF publicerar en egen tidskrift ”VVS värme- och sanitetsteknikern” på svenska.
www.vvsfinland.fi                                                                       www.sulvi.fi
 
                             


Borgå utfärd
"Borgå lantdag 1809" Temaguidningen, 26.8. kl. 17-19

Finlands sexhundraåriga förbindelse med Sverige bröts vid Finska kriget 1808-1809. Finland införlivades med Ryssland som ett autonomt storfurstendöme. Kejsar Alexander I bestämde att den första lantlagen skulle hållas i Borgå, vilket skedde i mars 1809.
I samband med lantlagens öppnande avgav Alexander I en regentförsäkran i Borgå domkyrka i vilken han bekräftade landets gamla religion, grundlagar och städernas rättigheter. I sitt tal vid avslutningen den 19 juli upphöjde kejsaren Finland bland nationernas antal "skyddad av sina egna lagar". I Borgå finns ännu kvar alla de byggnader i vilka lantdagen sammanträdde och det hus i vilket kejsaren med sitt följe inkvarterades.

 
KONTAKT
Kvällsevenemang, utfärd och följeslagareprogram:
Kaisu Lindroos
Miljöministeriet
E-post: kaisu.lindroos(at)ymparisto.fi
Telefon: +358 50 369 6775


 

Följeslagareprogram
Borgå med en auktoriserad guide,
26.8. kl. 10.00-12.30


Rutten tar oss till Gamla Borgå, Johan Ludvig Runebergs hem. Nationalskaldens hem öppnades for allmänheten redan år 1882. Runebergs mest kända verk är Fänrik Ståls sägner som berättar on Finska kriget. Vi ska också besöka Taidetehdas (Konstfabriken), ett nytt kultur och kongresscentrum i Borgå. Vi ska också smaka Brunbergs sötsaker - gott med Borgå mott. Som avslutning till vår utfärd stannar vi en stund för en kopp kaffe.

Följeslagareprogrammet innehåller också seminariemiddag på onsdag kväll kl. 20.


 
KONTAKT
Seminariets innehåll och program:
Överingenjör Kaisa Kauko
Miljöministeriet
E-post: kaisa.kauko(at)ymparisto.fi
Telefon: +358 295 250 121
Seminariets praktiska arrangemang:
Konferensbyrån Konffa Ab
E-post: vattenskade(at)konffa.fi
Telefon: +358 10 292 6500
www.konffa.fi
Copyright © 2015 Konffa Ab, All rights reserved.
Nyhetsbrev Vattenskade 2015 Miljöministeriet kontaktlist

Our mailing address is:
vattenskade@konffa.fi                   

unsubscribe from this list    update subscription preferences