Copy
Älli-hankkeen uutiskirje1/2017
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Tämä on Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhdessä toteuttaman Älykäs automaatio ja teollinen internet -hankkeen uutiskirje. Uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen aihepiirin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten tuloksia, uutisia ja tapahtumia. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja yhteisöt ja muut sidosryhmät.

Älli-hankkeessa tarjotaan Kokkolan alueen toimijoille mahdollisuus tutustua teollisen internetin uusiin teknologiaratkaisuihin ja automaatiojärjestelmiin. Hankkeen aikana selviää uusimpien automaatioteknologioiden hyödyt alueen yrityksille.
OPC UA - ratkaisu teollisuuden tiedonsiirtoon
 
OPC UA on alustariippumaton, tietoturvallinen, mutta avoin ja luotettava tiedonsiirtomekanismi datan liikuttamiseen palvelimien ja asiakasohjelmien välillä. Se on kehitetty isojen teollisuustoimijoiden yhteiseksi kommunikaatiokanavaksi, joka yhdistää kenttälaitteet, sensorit, kytkimet ja valvontajärjestelmien laitteet. OPC UA avaa kommunikaatiokanavan myös internetin yli, kuitenkaan tietoturvasta tinkimättä. Tiedonsiirto toimii käytännössä minkä laitteiden välillä vaan, oli tietomäärä sitten yksinkertaista tilatietoa tai kompleksista teollisuustietoa.OPC UA:ta tutkitaan laajasti tärkeiden teollisuuslaitteistovalmistajien toimesta. Tarkoituksena on mullistaa teollisuuden tiedonsiirto uudella, yhtenäisellä ja älykkäällä alustalla.

OPC UA –mekanismia on tutkittu Älli-hankkeessa monipuolisesti. OPC UA –järjestelmää hyödyntäen on toteutettu demonstraatioita, joissa luetaan mittaustietoa tai muunnetaan dataa OPC UA –tiedonsiirron mukaiseksi. OPC UA-arkkitehtuurin alustariippumattomuutta testattiin rakentamalla ohjelmistoja Android, Windows PC ja Linux – alustoille. Kaikki rakennetut ohjelmistot toimivat OPC UA -standardien mukaan, ja ne toimivat keskenään ristiin ilman ongelmia.

Aiheesta on tekeillä hankkeessa julkaisu, jossa tutkitaan laajasti OPC UA:n käyttöä ja hyötyjä, sekä kerrotaan Ällissä toteutetuista demonstraatioista. Selvitys julkaistaan kevään 2017 aikana.
Hankkeessa puhutaan robottien kieltä
 
VDMA ja OPC Foundation ovat aloittaneet yhteistyön, ja allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan kehittääkseen yhteistyössä yhteistä OPC UA -tiedonsiirtomekanismia teollisuuden käyttöön. OPC UA antaa vauhtia robottien väliselle Machine2Machine-kommunikaatiolle. Yhtenäisen kommunikaatioalustan luominen nostaa teollisuuden kehityksen uudelle "Industrie 4.0" tasolle. OPC UA:n avulla teollisuuden kaikki laitteet sensoreista, IT- ja automaatiojärjestelmiin keskustelevat sujuvasti keskenään. OPC UA onkin kansainvälisesti tunnistettu standardi. 

VDMA on Euroopan suurin teollisuusyritysten järjestö, johon kuuluu yli 3100 yritystä. VDMA Robotik on 78 jäsenen ryhmä, joka keskittyy erityisesti robottien kehityksen vauhdittamiseen teollisuudessa. Ryhmän tavoite on kehittää teollisuuslähtöinen alusta robotiikan kehittämiselle. OPC UA on yhtenäinen laitteiden kommunikaatiomekanismi, joka mahdollistaa laitteiden integroinnin tehokkaalla ja turvallisella tavalla.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.
Ällitalo-järjestelmä kodin ilmanvaihdon optimointiin
 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän tehokas toimivuus on ensiarvoisen tärkeää talon sisäilman kunnossa pitämiseksi, sekä kosteusvaurioiden välttämiseksi. Ällitalo-projektissa toteutettiin talon paine-eron optimointi langatonta sensoritekniikkaa hyödyntäen. Perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään siis lisättiin älyä sensoreita hyödyntäen.

Pilotointi toteutettiin omakotitalossa, jonne asennettiin sensoreita, jotka seuraavat talon olosuhteita, ensisijaisesti ilmanpainetta. Sensoriksi valittiin RuuviTag-BLE -sensori, joka tukee tarvittavia laitteistoja, ja siinä on pitkä pariston kesto. Sensoreiden mittaama ilmanpainetieto kerätään tietokantaan, ja niiden perusteella lasketaan sopivat ohjausarvot ilmanvaihtojärjestelmälle. Järjestelmä siis mukautuu automaattisesti sensoritiedon perusteella, ja käyttää olosuhteisiin parhaiten sopivia asetuksia. RuuviTag-sensorit sisältävät monia muitakin sensoreita ilmanpaineen lisäksi. Kosteusmittausta voidaan hyödyntää samassa järjestelmässä tehostetun ilmanvaihdon aktivointiin.

Ällin materiaalipankista löydät raportin, jossa kerrotaan järjestelmän käytöstä, ja pilotoinnin tuloksista.
Unipi-kontrolleri kokeilussa
 
UniPi on laitteistovalmistaja, joka on toiminnassaan keskittynyt erityisesti automaatioon ja älykkään kodin kehittämiseen. Hankkeessa otettiin kokeiluun Unipi-kontrolleri, joka on kehitetty mittavienkin automaatiojärjestelmien ohjaamiseen. Kontrollerilla on rajattomasti käyttökohteita, mutta sitä suositellaan erityisesti kotiautomaation ohjaamiseen. Laitteen avulla voidaan mitata ja ohjata esimerkiksi lämpötilaa, valaistusta ja laitteiden älykästä käynnistymistä. Kontrollerilla etäohjataan muiden laitteiden toimintaa. Kontrolleriin kuuluu Raspberry PI ja sen lisäosia, jotka on pakattu yhteen laitteeseen.

Hankkeen testeissä todettiin, että laite toimii luvatulla tavalla. Se helpottaa automaatiojärjestelmän kehitystä, koska kontrolleriin saadaan liitettyä paljon laitteita helposti ja siististi. Ällitalon kaltaisiin kotiautomaatio-projekteihin laite sopii hyvin.
Wireless HART otettu testikäyttöön
 
Wireless HART -sensoriverkko on kaksisuuntainen sensoriverkosto, joka kerää tehtaan sensoritietoa, ja samalla mittaa sensorin omaa vikatietoa. HART-sensoreiden virhekanava onkin tärkeä etu, koska se mahdollistaa sensorin toimivuuden seurannan ja etäohjauksen. Sensoreiden langattomuuden vuoksi, järjestelmä sopii hyvin haastaviinkin olosuhteisiin.

Hankkeessa ollaan asennettu ensimmäiset Wireless HART -sensorit Chemplantiin. Seuraavaksi sensoritiedosta luodaan kuvaajia, joiden avulla voidaan seurata laitteiden toimintaa, ja saadaan ajantasaista vikatietoa sensoreista.
SPM Intellinova -mittauskeskus asennettu Chemplantiin
 
SPM Intellinova on kunnossapito- ja diagnostiikkajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti koneiden käyttökuntoa, maksimoiden tuotantolaitoksen käytettävyyden ja suorituskyvyn. Kunnossapidon tarpeita seurataan testaamalla SPM Intellinova -järjestelmää laakerin kulumisessa. Sensori seuraa laakerin ääntä, ja lähettää datan mittauskeskukseen, joka seuraa äänen muutoksia, joiden perusteella voidaan ennakoida laitteen vioittumista. Kerättyä tietoa verrataan ja analysoidaan, ja kerätyn tiedon avulla kehitetään ennakoivaa huoltoa.

Hankkeessa SPM Intellinova -keskus on asennettu  keräämään dataa Chemplantin pumpusta käyntiäänen perusteella. Seuraava askel on integroida mittauskeskus ABB-järjestelmään. ABB-järjestelmässä mittauskeskuksen tuottamaa dataa voidaan seurata, ja tehdä johtopäätöksiä sen perusteella.
Opinnäytetöitä tekeillä hankkeelle
 
Hankkeessa tutkimustyötä tehdään myös opiskelijoiden toimesta, opinnäytetöiden muodossa. Tällä hetkellä on tekeillä kaksi opinnäytetyötä, joiden avulla viedään hankkeen demonstraatioita tehokkaasti eteenpäin. Opinnäytetöissä tutkitaan Wireless HART - ja SPM Intellinova -järjestelmiä. Opiskelijat ovat asentaneet järjestelmät Chemplant-tutkimusympäristöön. Käyttöönotosta ja laitetutkimuksesta tuotetaan raportti, jonka avulla yritykset voivat testata omia järjestelmiään. Opinnäytetyöt valmistuvat kuluvan vuoden aikana, ja ne julkaistaan Theseuksessa Centrian-julkaisukokoelmassa.
Onko teillä
jotain kehitettävää?

 
Hankkeeseen voi vielä osallistua mm.
tuotantolaitokset, automaatiourakointi- ja suunnittelutalot, kunnossapidon laitetoimittajat ja analysoinnin ammattilaiset
.
Tulevia tapahtumia

11.-12.4. 2017, IoT Nordic, Helsinki
30.5.2017, The IMEKO TC3, TC5, TC22 Joint Conference, Helsinki
10.-12.10.2017, Teknologia17, Helsinki
Hankkeen web-sivut löydät centria.fi/alli

Älli-hanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke.
Hankkeen kuntarahoittajana toimii Kokkolanseudun kehitys Oy (Kosek).

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Centria-ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Projektipäällikkö:
Janne Känsäkoski, janne.kansakoski(at)centria.fi, 040-6309890
Ota yhteyttä!
Centria-ammattikorkeakoulu | Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2A, 67400 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 | Y-tunnus 1097805-3
 
Copyright © 2016 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kaikki oikeudet pidätetään 
Poista minut uutiskirjelistalta