Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Februari 2015.
Öppna i webbläsare

Välkommen till nyhetsbrevet från Kompetenscentret för företagshälsa. Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant. 

Produktionsbortfall bland anställda som upplever arbetsmiljöproblem

I en nyligen publicerad artikel från Karolinska Institutet har man undersökt sambandet mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och arbetsmiljörelaterat produktionsbortfall hos anställda som upplever arbetsmiljöproblem. Resultatet visar att anställda som upplever rättvist ledarskap, rimliga krav i arbetet, rolltydlighet, lika villkor samt gott socialt klimat rapporterar signifikant lägre nivå av produktionsbortfall jämfört med anställda som inte upplever detta. Läs artikeln

Chefer som blivit utsatta för mobbning

Nystartad studie på Karolinska Institutet, med anslag från AFA Försäkring, där fokus är mobbning utifrån ett chefsperspektiv. Forskarna kommer att studera ”uppgående mobbning” det vill säga när chefer utsätts för mobbning från sina medarbetare samt hur chefer själva hanterar detta och vilket stöd de får när de blir utredda för anklagelser om mobbning på arbetsplatsen. Läs mer om projektet

Nytt projekt med målet färre fallolyckor inom vården

Fallolyckor utgör en stor del av arbetsolyckorna och cirka 30 % inträffar inom vård och omsorg. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått anslag från AFA Försäkring för etapp 1 av ett projekt med målet att utveckla en interventionsstrategi för att minska fallolyckorna i vården. Läs mer om projektet

Webbplats - förebyggande arbetsmiljöarbete i VA-verk

IVL Svenska Miljöinstitutet har tidigare utvecklat webbplatsen ArbetsmiljöVA, som behandlar arbetsmiljön vid avloppsreningsverk. Denna webbplats har nu kompletterats med information om hur risker vid arbete i ledningsnätet kan förebyggas. Läs mer här

Nationell representant i det europeiska nätverket för hälsopromotion på arbetsplatsen

januari blev Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska Institutet medlem och den officiella nationella representanten i European Network for Workplace Health Promotion. Detta nätverk arbetar för att främja friska företag/organisationer genom att bland annat utarbeta underlag på de olika nationernas språk för att arbeta med hälsopromotion på arbetsplatsen. Läs mer

Arbetsåtergång efter sjukskrivning för psykisk ohälsa

ett nystartat forskningsprojekt ska forskare på Karolinska Institutet utvärdera en individ- och arbetsplatsinriktad intervention för anställda med psykisk ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och hälsa. Även följsamheten till interventionen bland berörd FHV-personal ska utvärderas. Läs mer om projektet

Snart tid att söka till höstens magisterprogram!

Vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan ges magisterprogram som riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljö, till exempel inom FHV. Studierna sker i nära samarbete med Kompetenscentrets forskare och ger såväl ökad ämneskunskap som vässar ditt vetenskapliga förhållningssätt. Hösten 2015 startar nästa omgång av magisterprogrammen. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer om magisterprogrammen
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant