Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Juni 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk. Kompetenscentret för företagshälsa önskar dig en trevlig sommar! 

Nytt arbetsmaterial om hållbart ledarskap

Ett nytt arbetsmaterial om Hållbart och Hälsofrämjande Ledarskap har tagits fram och utvärderats av Andrea Eriksson och Lotta Dellve inom ramen för ett AFA-finansierat forskningsprojekt om fhv-metodik för hälsofrämjande verksamhetsutveckling. Arbetsmaterialet fungerar väl att användas av FHV och HR för att skapa dialog och inspiration för hälsofrämjande arbete bland chefer inom hälso- och sjukvården. Läs arbetsmaterialet.

Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
Under ett seminarium i Almedalen den 5 juli kl 9.00 kommer forskare från Högskolan i Borås och KTH tillsammans med bl.a. företrädare från arbetslivet att diskutera varför inte hållbart ledarskap i större utsträckning prioriteras. Ett forskningsbaserat arbetsmaterial som ger chefer vägledning att ta sig an Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö kommer också att presenteras. Läs mer om seminariet.

Varför investerar arbetsgivare i arbetshälsa?

Vilka incitament som påverkar arbetsgivares beslut om att genomföra hälsofrämjande eller förebyggande insatser på arbetsplatsen har undersökts i ett projekt vid Karolinska Institutet. Studien visar att, förutom lagar och regler, så har bland annat kunskap, beskriven evidens och resursåtgång vid genomförande och tillfälligheter betydelse för de beslut som tas. Studien kan läsas i sin helhet här.

Nytt projekt om arbetsmiljöarbete för entreprenörer

Under de senaste decennierna har en omstrukturering skett inom svenskt arbetsliv. Företag fokuserar på kärnverksamheten och köper in andra tjänster när det behövs. Med den öppna arbetsmarknaden inom EU har dessutom inslaget av entreprenörer från andra länder ökat, vilket är en utmaning för arbetsmiljöarbetet. IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan effektiviseras när entreprenörer arbetar med drift och underhåll inom tillverkningsindustri och gruvor. Syftet är att arbetsskador ska förebyggas bättre. Projektet är treårigt och med en budget på 2,9 miljoner kronor. Länk till projektet.

Vad påverkar samarbetet i teambaserad rehabilitering vid ryggsmärta?

Teambaserade insatser är vanligt förekommande inom företagshälsovården. I studien har forskare studerat hur samarbete inom teambaserad rehabilitering för personer med ryggsmärta upplevs och påverkar klinisk praxis. Viktiga aspekter för ett effektivt samarbete är delad värdegrund, tid för reflektion, låg personalomsättning och gemensam syn på medlemmarnas roller. För att behålla ett effektivt team behöver detta främjas kontinuerligt. Läs artikel.

Elevers nackposition och smärta vid användning av surfplattor på lektionstid

Surfplattor används alltmer i skolundervisningen. Frågan är vad det kan ha för ergonomiska konsekvenser för elevernas nackar då det totala användandet av surfplattor, mobiltelefoner och datorer dessutom ökar. En experimentell studie genomfördes där trettiosju elever i årskurs 1 delades in i tre olika interventionsgrupper. Observationer enligt modifierad Rapid Upper Limb Assessment  (RULA) och smärtskattning enligt Visuell Analog Skala (VAS) med ansiktsskala användes som metod. Studien visade att vinkeln på surfplattan påverkade nackpositionen hos eleverna. Kontaktperson: Malin Engelheart

Nytt projekt om säkerhet i byggbranschen

För att förbättra säkerhetsarbetet i branschen har ett digitalt system utvecklats för att dokumentera, rapportera och följa upp riskar i arbetsmiljön. Systemet benämns BuildSafe och innefattar skyddsrondsarbete, andra avvikelser samt åtgärdsarbete. Det bygger på en webbaserad plattform i kombination med mobilapplikationer eller via en Ipad. Systemet utvärderas nu av KTH, och resultaten kommer att avrapporteras snart, bl a i Almedalen, på Kompetenscentrets hemsida samt på KTHs hemsida. Förhoppningen är att detta system ska bidra till att få ner antalet olycksfall i byggbranschen.
Kontaktperson: Jörgen Eklund

Kurs i projektering

En kurs i projektering och planering hölls under våren för i huvudsak ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. Kursen innehöll beskrivningar av projektering och planeringsprocessen med goda exempel, kravspecifikationer och andra datainsamlingsmetoder, analysmetoder och visualiseringsmetoder för att bl.a. skapa delaktighet av framtida användare. Även arbetsmiljöexperters rolltagande diskuterades. Kursens omfattning var två heldagar på plats vid KTH samt ett projektarbete som utfördes mellan dessa tillfällen. Erfarenheter, utmaningar och tips samt de 20-tal rapporter som skrevs delades mellan kursdeltagarna. Läs mer om kursen och kursutvärdering. Kursen kommer att hållas igen om tillräckligt intresse finns. Till intresseanmälan.

FHVs användning av CAD-verktyg för participativ design

I en examensrapport från KTH inom projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” utforskades tredimensionella CAD-verktyg som skulle kunna förbättra FHV-personals förmåga att kommunicera ritningsförslag till slutanvändare av ny- och ombyggnationer. Verktyget SketchUp påvisade användbarhet och ansågs underlätta i processen att visualisera och kommunicera ritningsförslag. Länk till rapport.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 


This email was sent to ergonomi@sth.kth.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kompetenscentret för företagshälsovård · Nobels väg 13 · Stockholm 17177 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp