Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Lars Pehrson fra Merkur Andelskasse får bestyrelsespost

Merkur Andelskasses administrerende direktør Lars Pehrson er udpeget til bestyrelsesmedlem i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Investeringsfonden, som er etableret af regeringen sammen med SF og Enhedslisten, skal fremme den grønne omstilling af samfundet ved at yde lån på rimelige vilkår til investeringer inden for fx energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet.

Fondens samlede udlån kan udgøre op til 5 mia. kr.

”Danmarks Grønne Investeringsfond er en interessant nyskabelse, og jeg glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse at udvikle et samspil mellem offentlig og privat kapital, som kan sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Der er for mange oplagte og rentable ting, f.eks. energibesparelser, der ikke gennemføres i dag ude i virksomhederne, og det håber jeg, Danmarks Grønne Investeringsfond kan være med til at ændre på,” siger Lars Pehrson.

Reminder om kurser om entrepriseret

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

I får mulighed for at udveksle viden mellem virksomhederne og for at etablere nye netværk deltagerne i mellem. Derved styrkes både de enkelte medarbejdere, virksomhederne og fællesskabet.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat under kurserne i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 10. august 2015.

Tilmeld dig her 

Ny lov om ansættelsesklausuler træder – måske – i kraft den 1. juli 2015

Beskæftigelsesministeren har den 29. april 2015 fremsat lovforslag til en lov om ansættelsesklausuler. Ansættelsesklausuler defineres i lovforslaget som job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinationer af disse. 

Lovforslaget vil omfatte stort set alle lønmodtagere, og vil som følge heraf medføre en ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 a. 

Med loven indføres der et forbud mod jobklausuler, der i dag reguleres i jobklausulloven. Virksomheder vil dog fortsat kunne indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed i forbindelse med virksomhedsoverdragelsessituationer. 

Andre hovedpunkter i loven er, at en konkurrenceklausul fremover kun kan indgås med lønmodtagere der besidder en ”helt særlig betroet stilling”, og at kundeklausuler kun kan indgås for kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. Lønmodtageren skal have været uafbrudt ansat i virksomheden i mindst 6 måneder, og en klausul kan ikke forpligte lønmodtageren længere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet (6 måneder, hvis der er tale om en kombination af de to klausuler). Lønmodtageren vil fortsat have ret til kompensation i den periode, hvor klausulen er gældende.

Afsluttende skal det nævnes, at der med loven også indføres strenge skriftlighedskrav for oplysningen af lønmodtageren, og hvis blot ét af disse krav ikke er opfyldt vil klausulen i det hele være ugyldig. 

Hvis loven vedtages, vil den som udgangspunkt finde anvendelse på aftaler om ansættelsesklausuler, der indgås efter den 1. juli 2015. 

Aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1. juli 2015 vil fortsat skulle behandles efter de nugældende regler. Bestemmelser om brug af ansættelsesklausuler i kollektive aftaler eller overenskomster, der er indgået inden den 1. juli 2015, bevarer deres gyldighed indtil det tidspunkt, hvor den pågældende aftale eller overenskomst kan opsiges til ophør, ligesom gyldigt indgået aftaler om jobklausuler indgået inden den 1. juli 2015 kan fortsat opretholdes indtil den 1. juli 2020.

De juridiske nyheder i Kooperationens Nyhedsbrev er alene til orientering af Kooperationens medlemmer og må derfor ikke opfattes som juridisk rådgivning. 

Hvis jeres virksomhed er medlem af Kooperationen, kan I kontakte os med henblik på konkret rådgivning i blandt andet ansættelsesretlige spørgsmål.

Byggevirksomheden 1. kvt. 2015

Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 5 pct. i første kvartal 2015 i forhold til fjerde k vartal 2014. Det samlede antal påbegyndte boliger er i samme periode faldet med 17 pct. Stigningen i det påbegyndte etageareal skyldes en markant stigning på 28 pct. i erhvervsbyggeriet, mens faldet i det påbegyndte boligbyggeri dækker over en ændret sammensætning af det påbegyndte boligbyggeri med langt færre (især små) etageboliger mod lidt flere (især større) enfamiliehuse. Resultatet er færre boliger, men stort set samme areal til beboelsesbygninger som i fjerde kvartal.

Omkostningsindeks for anlæg 1. kvt. 2015 

Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 faldt omkostningerne ved asfaltarbejde med 1,9 pct. I samme periode steg jern- og stålkonstruktioner med 0,7 pct., jordarbejde steg med 0,5 pct., mens betonkonstruktioner steg med 0,1 pct. Vejarbejde, som er sammensat af jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner, faldt med 0,6 pct.

Kom på kanalrundfart med Gadens Stemmer

Gadens Stemmer tilbyder byvandringer og foredrag med fokus på guidens personlige historie fra et liv på bagsiden af samfundet. Som noget nyt tilbyder Gadens Stemmer private kanalrundfarter, hvor der kan være op til 100 personer. Guiden viser rundt gennem Københavns idylliske kanaler og havn i ca. 90 min. med start fra Nyhavn.

Gadens Stemmer er en social virksomhed for borgere, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Gadens Stemmer arbejder for at skabe meningsgivende beskæftigelse, øget livskvalitet og for at bringe den enkelte tættere på uafhængighed af offentlige ydelser.

Gadens Stemmer giver socialt udsatte borgere en stemme i den offentlige debat, en mulighed for delvis selvforsørgelse og skaber unikke møder på tværs af samfundsskel. Læs mere her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp