Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser

Welcome to a lunch seminar with Janne Holmén – Islands, Identity and Mental Maps

 
Date: 10.4.2018
Time: 11:30 am – 12.30 pm
Place: the restaurant at Hotell Arkipelag
Language: Swedish


How do islanders perceive their identity and their history in relation to the national state and to the surrounding world? In the seminar, historian Janne Holmén will discuss how regional history-writing has contributed to the formation of regional identities on the islands of the Baltic Sea (i.a. the Åland Islands).
The lunch seminar, that will be held in Swedish, is based on Holmén’s research presented in the publication "Islands of Identity: History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea”, which can be found here and his article "Mapping Historical Consciousness: Mental Maps of Time and Space among Secondary School Students from Ten Locations around the Baltic and Mediterranean Seas" published in the Peace Institute's journal "Journal of Autonomy and Security Studies" (JASS), here

For more information about the seminar, lunch and registration, please read here

Välkommen på lunchseminarium med Janne Holmén – Öar, identiteter och mentala kartor

 
Datum: Tisdag 10.4.2018
Tid: 11.30 – 12.30
Plats: Restaurangen, Hotell Arkipelag


Hur uppfattar ö-bor sin identitet och sin historia i relation till nationalstaten och till sin omvärld? Historikern Janne Holmén berättar på seminariet hur regional historieskrivning har bidragit till att skapa regionala identiteter på Östersjöns öar (bl.a. Åland). 
Lunchseminariet baseras på forskning som presenteras i boken ”Islands of Identity: History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea”, som kan laddas ner här och i artikeln "Mapping Historical Consciousness: Mental Maps of Time and Space among Secondary School Students from Ten Locations around the Baltic and Mediterranean Seas" i fredsinstitutets tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS), här
Mer information om seminariet, lunch och anmälan finner du här

The Peace Institute is looking for an organization secretary

 
Are you the one we are looking for?
The Åland Islands Peace Institute offers a position as organization secretary for  employment until 15.08.2019, with good opportunities for extension. The working time is 75%, or by agreement. The deadline for application is April 23, 2018. The tasks you are responsible for are functions related to coordination and central administration. 
For more information please read the announcement here. The information available is in Swedish since a good command of the language is a requirement. 

Ålands fredsinstitut söker en organisationssekreterare


Är du den vi söker?
Ålands fredsinstitut söker en organisationssekreterare för visstidsanställning fram till 15.08.2019, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiden är 75%, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdatum är den 23 april 2018. Arbetet innebär att du ansvarar för centrala administrativa och samordnande funktioner inom institutet.
För mer information se på hemsidan

Internship opportunities at the Åland Islands Peace Institute in the autumn of 2018The Åland Islands Peace Institute offers an opportunity for a dynamic and flexible internship in autumn 2018 for one or two interns with interest in questions about peace, security, minorities and self-government. The tasks will include participation in seminars, dissemination of information, social media and the development of our website.
Learn more about this opportunity here.

Praktik vid Ålands fredsinstitut hösten 2018

 
Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under hösten 2018 för en eller två praktikanter med intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning, sociala medier samt utveckling av vår hemsida.
Är du intresserad? Mer information finns på vår hemsida.

See video, photos and text from the Kastelholm Talks 2018: On Media, Power and Courage 

This year's Kastelholm talks were held on Thursday, 22.3.2018, with the topic "Media, Power and Courage – on Credibility and Trust in Public Discourse." The talks began with a panel discussion in Kastelholm Castle followed by a round-table discussion at the nearby restaurant Smakbyn with three new speakers. The audience also participated in the round-table discussion.
The Kastelholm talks were filmed: The conversation at the castle was livestreamed in collaboration with Nipå and can be watched (in Swedish) here.
Texts documenting the talks as well as links to media coverage from the talks, can be found in Swedish here

Speakers

President Tarja Halonen, the patron of the talks
Merete Mazzarella, author and professor of literature
Olof Ehrenkrona, Ambassador and Consul General of Sweden
Anders Mellbourn, political scientist and journalist
Britt Lundberg, Ålandic politician, President of the Nordic Council in 2017
Martha Hannus, Chairperson of Regnbågsfyrn and Sustainability Officer at Emmaus Åland
Barbro Sundback, Ålandic politician, Honorary Chairperson of the Peace Institute
Janne Wass, Editor-in-Chief of Ny Tid
and moderators Professor Kjell-Åke Nordquist and
Associate Professor Sia Spiliopoulou Åkermark 

 

Kastelholmssamtalen 2018: Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet

Torsdagen den 22.3.2018 hölls årets Kastelholmssamtal med temat "Media, makt och mod – trovärdighet och tillit i de offentliga samtalet". Samtalen inleddes med en paneldiskussion i Kastelholms slott och efter den fortsatte diskussionen med en rundabordsdiskussion i närliggande restaurang Smakbyn med tre nya talare. Publiken deltog också i diskussionen. 
Kastelholmssamtalen filmades: Samtalet livestreamades i samarbete med Nipå och kan ses även i efterhand, här.
Texter och dokumentation gällande sammanfattningar och eftertankar kring Kastelholmssamtalen samt mediernas rapportering från samtalen finner du här

Talare 

President Tarja Halonen, samtalets beskyddare
Merete Mazzarella, författare och professor i litteraturvetenskap
Olof Ehrenkrona, ambassadör och Sveriges generalkonsul på Åland
Anders Mellbourn, statsvetare och journalist
Britt Lundberg, Åländsk politiker och Nordiska rådets president 2017
Martha Hannus, Ordförande för Regnbågsfyrn och hållbarhetsansvarig på Emmaus Åland
Barbro Sundback, Åländsk politiker, hedersorförande för fredsinstitutet
Janne Wass, chefredaktör för Ny Tid
och moderatorerna professor Kjell-Åke Nordquist och
docent Sia Spiliopoulou Åkermark 

 

The first study on trust in the Åland Islands


Statistics and Research Åland has been commissioned by the Åland Government to carry out a survey of trust on Åland. Trust is often said to be the glue that holds a functioning society together and the level of trust in Nordic societies is comparatively high. The Åland Islands Peace Institute has been given the opportunity to contribute to the Åland study. Research developer Petra Granholm is responsible for the Peace Institute's contribution that focuses on the theoretical foundation and the societal issues.
Do Ålanders feel as much trust as people in other Nordic territories do? The results will be presented this fall and will at the same time be part of the status report that shows where Åland stands with regards to the sustainability goals.

Första tillitsstudien på Åland

 
ÅSUB har fått i uppdrag av landskapsregeringen att utföra en tillitsenkät på Åland. Tillit sägs ofta vara det kitt som håller ihop ett fungerande samhälle och tillitsnivån i Norden är enligt forskningen hög i jämförelse med andra länder. Ålands fredsinstitut har fått möjlighet att bidra till den åländska studien, i synnerhet med den teoretiska förankringen och med de samhälleliga frågorna. Ansvarig för fredsinstitutets bidrag är forskningsutvecklare Petra Granholm.
Är ålänningarna lika tillitsfulla som andra nordbor? Resultaten kommer att presenteras i höst och blir samtidigt en del av statusrapporten som visar var Åland står i förhållande till hållbarhetsmålen. Ålands radio har rapporterat om tillitsstudien, du kan läsa nyheten via länken nedan. 
"Nu ska ålänningarnas tillit mätas" Ålands radio

New intern at the ÅIPI

Aune Sanz is doing and internship at the Åland Islands Peace Institute from mid-March until mid-June 2018. Aune studies a masters in Statistics at the University of Helsinki and is interested in survey methodology, visualization of data and feminist criminology, which she studied in Univeristy of Otago, New Zealand. Eager to improve her Swedish skills during her stay in Mariehamn, Aune is fluent in Finnish, Spanish and English.

Ny praktikant på fredsinstitutet

Aune Sanz praktiserar på Ålands fredsinstitut från mars till mitten av juni 2018. Aune studerar statistik vid Helsingfors universitet och hon är intresserad av datavisualisering, enkätmetodik och feministisk kriminologi, som hon studerade vid University of Otago, Nya Zeeland. Aune talar flytande finska, spanska och engelska och är ivrig att få lära sig mera svenska under sin vistelse i Mariehamn.

Tha Åland Islands Peace Institute has published the Activity Report for 2017 

Read the Activity Report (in Swedish) HERE

Fredsinstitutet har publicerat verksamhetsberättelsen för år 2017

Läs fredsinstitutet verksamhetsberättelse HÄR
Don't miss out on anything - Like us on Facebook today! Click here.
Gå inte miste om någonting - Gilla vår Facebook-sida! Klicka här.
Copyright © 2018 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp