Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens Årsmøde 2019

Kooperationens årsmøde 2019 holdes på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding, den 18. juni 2019.

Under årsmødet afholder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg om Medlemsdemokrati - nu og i fremtiden ved Peter Gundelach, professor emeritus, Københavns Universitet. Debat og idéforum: Medlemsdeltagelse og engagement samt masser af mulighed for at netværke med kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Programmet for årsmødet og tilmelding finder du her

Landdistriktsseminar om opstart af fællesskabsøkonomier - Løvskal

Formålet med seminareret er etablering og styrkelse af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne. Igennem de senere år er der lokalt blevet etableret flere og flere fællesskabsøkonomier inden for erhverv, lokal udvikling, dagligvarebutikker, fødevarefælleskaber, vedvarende energi, kunstnersammenslutninger m.v. 

Kom derfor med til vores seminar, hvis du/I overvejer at etablere en fællesskabsøkonomi, har gang i aktiviteter, der kan føre til etablering og/eller er medlem af en nyligt etableret fællesskabsøkonomi. Er du landdistriktsrådgiver / LAG-FLAG koordinator er emnet måske også relevant.

Seminaret er opdelt i et indlæg fra en allerede veletableret fællesskabsøkonomisk virksomhed, og derefter er der mulighed for at søge viden ved 4 forskellige borde, hvor Kooperationen og etablerede fællesskabsøkonomier deler viden ud, vejleder og giver gode råd.

Tid og sted
Torsdag den 21. marts 2019, kl. 10.00-15.00.
Løvskal Kultur- og Forsamlingshus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro. Læs mere og tilmeld dig her

DHL Stafetten 2019 – Sæt kryds i kalenderen 

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen, og reservere dagen for årets DHL-stafet.

Vi følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus og København. Vi håber, at der igen i år er mange der har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag!  

Husk at sætte kryds i kalenderen:

  • Aarhus – onsdag den 21. august, 2019 
  • København – torsdag den 29. august, 2019 

Åben iværksætterworkshop

Overvejer du at starte en virksomhed med et kooperativt eller socialøkonomisk udgangspunkt? Så gå ikke glip af muligheden for gratis vejledning og sparring. 

Fire gange om året inviterer Kooperationen i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark til åben workshop for interesserede iværksættere. Målet er at give iværksættere, der vil starte virksomheder med et samfundsgavnligt eller fællesskabsbaseret sigte, inspiration og konkret sparring til deres forretningsudvikling. Arrangementerne afholdes skiftevis i Aarhus og København. 

Til hver workshop samler vi fagfolk og praktikere med viden om forretningsudvikling, fundraising, PR og branding, juridiske forhold mv. i samme rum, på samme tid. Så du som iværksætter blot skal møde op. 

Hvor og hvornår
Aarhus, MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus
Torsdag den 11. april 2019 kl. 14.00-17.00

København, Enghavevej 80, 3. sal, 2450 København 
Onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00-17.00

Denne workshop arrangeres i samarbejde med Sociale Entreprenører og Reach for Change. 
Tilmelding til ubk@kooperationen.dk eller per@socialeentreprenorer.dk 

Ny AT-vejledning om krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, der skal modvirke blandt andet seksuel chikane og mobning. 

Arbejdstilsynet har løbende styrket deres tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Senest har Arbejdstilsynet fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte.

Fra d. 15. marts 2019 kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte.

I forbindelse med udvidelsen af afgørelsesområdet er der udstedt en ny At-vejledning med titlen Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Samtidig ophæves At-vejledning D.4.2. Mobning og seksuel chikane.

Den nye vejledning oplyser bl.a. om:

  • Hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er
  • Hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have
  • Hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger.  Læs mere her 

Iværksætterselskaber afskaffes

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber. Samtidigt sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr.
 
Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal inden for 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på min. 40.000 kr. Læs mere her

Kursus - BR18 - de nye krav i bygningsreglementet

Indhold
Heldagskurset vil give dig en opdatering om de ændringer og skærpelser, der er sket fra BR15 til BR18 herunder eksempler, forklaring, dialog og mulighed for at stille spørgsmål om reglerne.
 
Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med nybyggeri, tilbygning, energirenovering m.v.
 
Underviser
Seniorprojektleder Jens Chr. Sørensen fra Teknologisk Institut 
 
Hvor og hvornår
Aarhus tirsdag den 4. juni  2019 kl. 9:00 - 15:00 hos JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N
 
Pris
Deltagelse er gratis. Kurset er for alle medlemmer.
Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.
 
Tilmeldingsfrist
Senest den 21. maj 2019. Læs mere og tilmeld dig her

Kursus i entrepriseretlig opdatering på AB 18

Halvdagskurset giver en entrepriseretlig opdatering på AB 18 herunder ændringsarbejder, de nye formularer der skal anvendes, de nye procesregler fra Voldgiftnævnet vedrørende tvisteløsning samt en gennemgang af den seneste voldgiftspraksis.

Hvor og hvornår:
Aarhus: Den 1. april 2019 kl. 13:00 - 16:00
AalborgDen 8. maj 2019  kl.13:00  - 16:00
Glostrup: Den 15. maj 2019 kl. 13:00 - 16:00
Kolding: Den 21. maj 2019 kl. 13:00 - 16:00

Målgruppe: Alle der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Pris: Deltagelse er gratis. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,-

Tilmeldingsfrist: En uge før de respektive kurser afholdes. Læs mere og tilmeld dig her

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

Formålet med kurset, er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en medlemsvirksomhed. 

Indhold
På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar. Vi drøfter også, hvordan du som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere dig til at kikke på egen rolle i bestyrelsen. Og endelig vil du løbende på kurset få tips til prioriteringen af egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem. Underviser på kurset er advokat Ole Borch, og han har selv mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Undervisningsformen vil være baseret på konkrete eksempler og cases, og du får som deltager også mulighed for at prøve kræfter med række dilemmaer fra virkeligheden. 

Hvor og hvornår
Kurset afholdes den 23. – 24. maj 2019
Odense, Odeon Kultur- og Konferencecenter, Læs mere og tilmeld dig her

Tillidsrepræsentant opsagt grundet sygdom

Langt de fleste overenskomster på kooperationens område henviser til, at opsigelse af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i ”tvingende årsager”.
I en faglig voldgift har opmanden for nylig taget stilling til, at opsigelsen af en sygemeldt tillidsrepræsentant i den konkrete sag  var tilstrækkelig begrundet i ”tvingende årsager”. Læs hele nyheden her 

Femern Bælt-projektet

Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019, men det skal huskes, at der endnu ikke foreligger en præcis køreplan for færdiggørelse af milliard-projektet.
 
Baggrunden herfor er, at man ikke ved, om der kommer en tysk retssag  om projektet, såvel som man ikke ved om en eventuel tysk retssag vil få opsættende virkning. Fra midten af marts 2019 bliver den tyske myndighedsgodkendelse på 1.300 sider lagt offentligt frem 12 steder på Femern, i Østholsten samt i Mecklenburg-Vorpommern, ligesom den bliver tilgængeligt på Internettet.
 
Det betyder, at herefter har  alle enkeltpersoner og organisationer en frist på to måneder til at indbringe klage over myndighedsgodkendelsen for forbundsdomstolen i Leipzig. Forbundsdomstolens behandlingstid af klager forventes at ville vare mindst to år. Læs hele nyheden her

Godtgørelse for nedsat effektivitet

En entreprenør har opnået en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret.
 
Sagen drejede sig om en  betonentreprenør, der havde en entreprise på ca. fire millioner kr., som skulle udføres i sommerhalvåret. Men på grund af omstændigheder ved entreprisen, som entreprenøren ikke bar ansvaret for, blev arbejdet udsat, hvorefter entreprisen skulle udføres i vinterhalvåret. 
 
Som følge af det koldere vejr samt længere hærdetider for betonen blev udførelsesperioden derfor forlænget på grund af nedsat effektivitet. Læs hele nyheden her 

Oplever du besværlige regler og administrative byrder i din virksomhed?

Så skriv dit ønske til Virksomhedsforum, og de kan hjælpe med at lette de administrative byrder for din virksomhed. Virksomhedsforum fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, og de udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan fx være regler, der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer. Det er meget hurtigt og let at indberette en administrativ byrde her: enklereregler.dk/deltag. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretariatet i Kooperationen, så klarer vi det for din virksomhed.

Konjunkturbarometer februar

Nedadgående forventninger i erhvervene

Industriens konjunkturindikator er faldet brat det seneste halve år, i februar dog kun til minus 6 fra minus 5 i januar. Byggeriets indikator holder sig uændret på minus 3. I graferne for industri, bygge og anlæg samt for detailhandel lanceres brudkorrigerede sammensatte konjunkturindikatorer. Læs mere i denne udgivelse, som også beskriver offentliggørelse af flere sæsonkorrigerede indikatorer og omlægning af tillidsindikatoren, der igen i februar falder. 

Få sidste nyt – med det samme 

Følger du kooperationen på de sociale medier?
Her opdaterer vi dagligt med seneste nyt fra den kooperative og socialøkonomiske verden. Du vil derfor kunne finde interessante nyheder om alt fra fællesskabsbaseret iværksætteri over bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift til borgerdrevet udvikling af lokalområder. 

Følg Kooperationen på LinkedIn
Følg Kooperationen på facebook
Følg Kooperationen på Instagram

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores tematiske grupper: 

Socialøkonomisk netværk på LinkedIn
Nationalt netværk for interesserede i socialøkonomi med godt 1100 deltagere. 

Kooperationens iværksætternetværk på facebook
Netværk for sociale og kooperative iværksættere. I tillæg til dialogen online arrangerer vi netværksmøder fire gange om året.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp