Copy
Bekijk de online versie.


Nieuwsbrief Toekomstbestendige stallen

 juni 2019


Beste <<First Name>>, 

Hierbij ontvangt de eerste nieuwsbrief Toekomstbestendige stallen. U ontvangt deze, omdat u naar een van de bijeenkomsten bent geweest over Toekomstbestendige stallen voor specifieke diergroepen in de provincie Noord-Brabant. 

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan kunt u zich
hier aanmelden. De nieuwsbrief verschijnt naar verwachting 4 keer per jaar.

MELD U AAN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF
Gevolgen nieuw bestuursakkoord
 
Vrijdag 7 juni presenteerden VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks
hun plannen voor Brabant voor de komende vier jaar. Op een aantal onderdelen is het ‘stallenbeleid’ van de provincie aangepast. De belangrijkste zijn:
  • Het college onderzoekt de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oisel)stallen.
  • Houders van geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de verordening Natuurbescherming.
  • Houders van varkens en vleeskalveren die kiezen voor brongerichte technieken krijgen een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag.
  • Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming.
  • Het college bevordert de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige emissiefactoren en green deals.
De komende maanden zullen de aanpassingen verder worden uitgewerkt.
Bekijk de goedgekeurde stalsystemen

Dit is een nieuwsbrief van de taskforce Toekomstbestendige stallen. Meer informatie over de taskforce en de laatste goedgekeurde systemen kijk op www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen
De rol van de taskforce Toekomstbestendige stallen

In juli 2017 nam de provincie Noord-Brabant een ingrijpend besluit voor de Brabantse veehouderij. Stallen (varkens, kippen, vleeskalveren, geiten) die in 2022 ouder zijn dan 15 jaar, moeten vanaf dat moment voldoen aan nieuwe normen voor ammoniakemissie (voor stallen voor melkvee ligt de grens op 20 jaar). Aanvankelijk zouden die nieuwe ammoniaknormen in 2028 ingaan. 

Dat betekent dat veel bestaande stallen van nieuwe, milieubesparende technieken moeten worden voorzien. Denk aan aanpassingen aan stalvloeren of luchtwassers. In 2020 moeten de nieuwe vergunningen van de betrokken bedrijven al duidelijk maken, in welke systemen veehouders uiterlijk eind 2021 gaan investeren. 

Dit besluit van de provincie maakte veel los binnen de veehouderij. De taskforce Toekomstbestendige stallen ging van start met als opdracht: het aanjagen van nieuwe initiatieven voor het toekomstbestendig maken van stallen. De taskforce kreeg als taak om netwerken, ervaring én deskundigheid van de provincie te koppelen aan dat van VNO-NCW, ZLTO en FME. 

De taskforce bestaat nu bijna een jaar. De druk van de aangescherpte regelgeving, in combinatie met het geven van handvaten voor oplossingen, zorgt voor beweging in de sectoren. Voor de ene diergroep geldt dit meer dan voor de andere. Veel veehouders tonen zich betrokken bij de uitdagingen en doen mee aan zogeheten koplopersessies. De taskforce doet haar uiterste best om de ideeën die daar ter tafel komen, verder te brengen. Onder meer via deze nieuwsbrief houdt de taskforce betrokkenen op de hoogte van de voortgang. 
Versnellen procedures voor innovaties
 
De taskforce Toekomstbestendige stallen wil zo veel mogelijk keuze voor de boer als het gaat om beschikbare stalsystemen en zet zich in voor alle diercategorieën (vleeskalveren, geiten, varkens, koeien, pluimvee). Prioriteit: zorgen dat innovaties worden aangewakkerd en dat de goedkeuring van nieuwe stalsystemen wordt versneld. Rond het versneld goedkeuren van systemen is een brainstormsessie georganiseerd. Een van de uitkomsten: het zou helpen als er een gids was die initiatiefnemers door de regelgeving loodst. Andere punten die aan de orde kwamen:
  • er is een gebrek aan transparantie in de aanvraagprocedure;
  • in de beoordeling van systemen zou het enorm helpen als experts meer informatie bieden ten behoeve van het verder optimaliseren van voorgelegde oplossingen. 
Met beide aspecten is de taskforce aan de slag. 
Proefstallen gezocht voor Dairywelfare

Het zogeheten Dairywelfare concept lijkt kansrijk om uit te groeien tot een systeem dat voldoet aan de milieu-eisen die vanaf 2022 gaan gelden voor melkveestallen ouder dan twintig jaar. De initiatiefnemers van dit concept (Erik Vloothuis en Gerald Elferink) zijn nog op zoek naar (proef)stallen waar het systeem kan worden doorgemeten.

Dairywelfare is een emissie-arme, dichte vloer voor verse mest, zonder dat het systeem afbreuk doet aan het koecomfort. Sinds 2014 liggen de eerste vloeren in diverse stallen in binnen- en buitenland. Er zijn vloeren met mestschuif, mestrobot en zuigrobot. Het systeem kent twee uitvoeringen: één voor onderkelderde stallen met bestaande roosters en één voor kelderloze stallen met dichte vloeren. In principe is iedere vlakke, draagkrachtige ondergrond geschikt voor het installeren van dit vloersysteem.  De verwachte emissie-waarde op basis van berekeningen ligt voor de uitvoering voor een onderkelderde stal op ongeveer 6 kilo ammoniak per dierplaats. Voor geïnteresseerde veehouders met een stal geschikt voor metingen, is nog plek voor de status van proefstal. Bij een proefstalstatus hoort een bijzondere emissiefactor. Met deze emissiefactor, mits deze aan de Brabantse eisen voldoet, kan een vergunningaanvraag worden gedaan. De vloer is hiermee voor minstens twintig jaar gevrijwaard.  Dat betekent dat het stalsysteem de komende 20 jaar niet hoeft te worden aangepast op het gebied van provinciale ammoniakemissie eisen.
 
Geïnteresseerd en wilt u weten of uw stal geschikt is als proefstal? Neem contact op met Gerard Elferink op 06 55 55 00 43 of mail naar
info@dairywelfare.nl.
 
Agrofoodpluim voor het Familievarken

Het
Familievarken heeft in de maand mei de Agrofoodpluim gewonnen. In de familiestal leven de varkens als familie bij elkaar en ligt er aarde waar de varkens lekker in kunnen wroeten. Het voer wordt verspreid over de vloer en in het zand. In de familiestal bevinden zich meerdere toiletten waar de varkens hun behoeften kunnen doen. Door mest en urine af te voeren kan er weinig tot geen ammoniak ontstaan en kan geuroverlast worden verminderd.

De Agrofoodpluim is dé aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrofoodsector in Brabant. Als blijk van waardering en ter aanmoediging spreekt gedeputeerde Anne-Marie Spierings maandelijks haar waardering uit voor ondernemers die zich op eigen wijze onderscheiden in verduurzaming of innovatie en daarmee de transitie naar een duurzame agrofoodsector stimuleren en versnellen. Met als doel andere bedrijven in de sector te inspireren hun voorbeeld te volgen.
Bijeenkomst studieclub Geitenhouderij Zuid-NL

Op 28 mei organiseerde de studieclub Geitenhouderij Zuid-Nederland een informatieavond rond ammoniakreducerende technieken. De provincie was uitgenodigd om te vertellen over haar beleid op het gebied van ammoniak en over de mogelijkheden die de provincie biedt om de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen te stimuleren. De taskforce Toekomstbestendige stallen was ook aanwezig om te horen waar de geitenhouderij tegenaan loopt op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe, emissiearme stalsystemen en voor welke uitdagingen deze sector de komende jaren zelf denkt te komen staan. Geitenhouders spraken hun zorg uit over de ammoniakarme stalsystemen die momenteel beschikbaar zijn: luchtwassers zijn vooralsnog het enige alternatief en dat is niet wenselijk voor de toekomst van de geitenhouderij. Er is ook een oproep gedaan aan geitenhouders die ideeën hebben op het gebied van nieuwe stalsystemen, zich te melden bij de taskforce. Tijdens de informatieavond waren ook bedrijven aanwezig die bezig zijn met innovaties op het gebied van ammoniakreductie zoals ionisatie, koelen, verneveling en toevoegmiddelen aan mest en voer. 
Blijf betrokken

Als je betrokken wil worden of op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen aangaande stalsystemen voor een bepaalde diergroep, stuur dan een berichtje naar: toekomstbestendigestallen@fme.nl
Copyright © 2019 FME, Alle rechten voorbehouden.

Afmelden voor de mailing
Tweet
Share
Forward