Copy

Nieuwsbrief FUMO 1 december 2016
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO
Geachte lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u direct of indirect met de FUMO te maken heeft.

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

Bestuurlijke werkconferentie FUMO 2.0

“We moeten eens stevig met elkaar in gesprek over de koers van onze FUMO.” Dat is de boodschap van het algemeen bestuur aan zichzelf en aan Ron van der Helm. Om dat gesprek met elkaar te hebben, bereidt de bestuurlijke voorbereidingsgroep een werkconferentie voor. Deze conferentie zal begin februari 2017 worden gehouden.
 
Uit ‘de Verkenning’ is naar voren gekomen dat gekeken moet worden naar het hele systeem. Het gaat over meer dan alleen het functioneren van de FUMO-organisatie in Grou. Oók over de opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie tussen individuele deelnemers en de FUMO, de invulling van de rol van eigenaar, de bestuurlijke aansturing en vertrouwen over en weer. 
 
Voorbereiding werkconferentie
Het algemeen bestuur heeft uit haar midden vier leden gevraagd de werkconferentie voor te bereiden. “Het doel van de werkconferentie is dat wij ons gezamenlijk een beeld vormen over de visie en strategie van de FUMO bezien vanuit het systeem”, aldus Piet van Dijk, voorzitter van de voorbereidingsgroep. “Wij moeten de interim-directeur duidelijk richting aangeven, zodat hij vervolgens een verbeterplan kan opstellen om de FUMO 2.0 te bouwen.” Belangrijke gespreksthema’s zijn de plaats van de FUMO binnen het bestuurlijk palet in Fryslân, de invulling van de eigenaarsrol en de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 
De komende periode worden deze thema’s voorbereid door drie werkgroepen. Die willen we gaan vormen uit mensen van de FUMO én van de deelnemers. Deze groepen werken dan vanuit de vragen die Ron van der Helm heeft geformuleerd om verder te kunnen met visie en strategie van FUMO 2.0.
 
Externe ontwikkelingen
Vooruitlopend op de werkconferentie worden op 15 december de AB-leden meegenomen in de ontwikkelingen die de komende tijd op ons afkomen en die relevant zijn voor FUMO en deelnemers. Op de korte termijn gaat het dan in ieder geval om het Besluit VTH en de Natuurbeschermingswet. Hiermee worden AB-leden ook in staat gesteld om in huis goed het gesprek te kunnen voeren over wat dat voor de deelnemer betekent en in welke zin die deelnemer daarbij een rol voor de FUMO ziet. De FUMO werkt immers nu naar FUMO 2.0. Daarbij is het van wezenlijk belang om in dat ontwikkelproces zo snel mogelijk zicht te hebben op aard en omvang van werk dat mogelijk naar de FUMO komt.

Op de foto: Voorbereidingsgroep (v.l.n.r.): Jaap Hijma, Rients Hoekstra en Piet van Dijk. Marja Krans ontbreekt op de foto.

Ontwikkeling FUMO in de tussentijd 

Waar de deelnemers in februari van gedachten wisselen over de toekomst van de FUMO, zit de FUMO zelf natuurlijk niet stil. In ons jaarplan willen we langs vier lijnen onze basis verder op orde krijgen, onder de noemer “no-regrets”: zaken die we nu al kunnen oppakken, wetende dat onze visie en strategie nog in de bouwfase zitten.
  1. Toewerken naar een meer open en transparante communicatie
  2. Versterken van de inzetbaarheid en kwaliteit van medewerkers
  3. Bedrijfsmatig werken met elkaar verder oppakken en uitwerken
  4. Onze interne processen verder op orde krijgen
Bij die vier lijnen werken we op basis van de energie die bij medewerkers zelf zit onder het motto “wie wil, werkt mee”. We werken daarmee nadrukkelijk aan onze manier van werken en denken, waarbij de inhoud centraal staat. Het jaarplan wordt op 9 december in het dagelijks bestuur besproken.
 
Extra middelen
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 oktober heeft Ron van der Helm zijn eerste bevindingen gepresenteerd. Het algemeen bestuur heeft op 27 oktober besloten extra middelen beschikbaar te stellen om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de FUMO en om een oplossing te bieden voor een aantal personele knelpunten.
 
Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 125.000. Voor de periode tot 1 juli 2017 is in totaal € 450.000 extra beschikbaar.  Daarmee wordt de ontwikkeling naar FUMO 2.0 en de inzet van extra personeel bekostigd.
 
Inmiddels is voor alle vacatures geworven en ingevuld. Eind november zijn er twee (parttime) medewerkers Frontoffice gestart, zijn een medewerker Archief en een medewerker AO/IC gestart en is de projectleider Bedrijfsvoering van start gegaan.

Elektronisch beschikbaar stellen IPPC-vergunningen

Op basis van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) zijn bedrijven aangewezen die bijzonder milieubelastend kunnen zijn. Deze bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. De afkorting IPPC staat voor Integrated Pollution Protection and Control. Artikel 19.1b lid 2 Wm bepaalt dat het bevoegd gezag de tekst van een vergunning die betrekking heeft op een IPPC-installatie voor iedereen elektronisch beschikbaar stelt.
 
In de provincie Fryslân bevinden zich ongeveer 150 IPPC bedrijven waarvoor gemeenten of de provincie bevoegd gezag zijn. De FUMO gaat de verplichting uit artikel 19.1b lid 2  Wm in december 2016 uitvoeren voor de IPPC-installaties waarvoor de provincie Fryslân bevoegd gezag is. Daarnaast wil de FUMO de uitvoering van deze verplichting ook  aanbieden aan de deelnemende gemeenten met IPPC bedrijven. De gemeenten in kwestie zullen hierover binnenkort  worden benaderd.

Brzo-screening bedrijven met grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen

Op 8 juli 2015 is het nieuwe Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) in werking getreden. Hiermee is de methode om te bepalen of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt veranderd. Mogelijk vallen bedrijven die eerst niet onder het Brzo vielen, nu wel onder de eisen van het Brzo 2015.
 
Selectie in Friesland
Om  zicht  te krijgen of dit speelt binnen Friesland, heeft de FUMO die bedrijven geselecteerd waarvan bekend is dat zij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen mogen opslaan. Bij in totaal 31 bedrijven heeft de FUMO aan de hand van dossieranalyse, zo nodig aangevuld met een controle, beoordeeld of het Brzo 2015 van toepassing is geworden. Ook is beoordeeld of de geldende omgevingsvergunning voor het aspect “opslag gevaarlijke stoffen” geactualiseerd moet worden. Dit om de maximaal toegestane hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de vergunning te bevestigen, zodat vergunning technisch geen sprake is van een Brzo-inrichting.
 
Uitkomst screening
Uit de screening is gebleken dat één bedrijf, voor de opslag van consumentenvuurwerk, op basis van de huidige vergunning onder het Brzo 2015 valt. In overleg met het bedrijf is besloten dat de FUMO de toegestane hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen officieel wijzigt, waardoor het Brzo 2015 niet meer van toepassing is.
 
Van de overige 30 bedrijven bleek bij 19 bedrijven dat de vergunning niet juist was voor wat betreft de borging van de maximaal toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Bij 12 van deze bedrijven gaat de FUMO de vergunningen op dit punt officieel aanpassen. De aanpassing van de vergunningen van de overige 7 bedrijven worden in nu al lopende vergunningprocedures meegenomen. Bij 11 bedrijven, die niet onder het Brzo 2015 vallen was de vergunningen juist.
Copyright © 2016 FUMO, All rights reserved.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<Email Address>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven