Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser
Lunch seminar on peace and reconciliation in Colombia

Our next lunch seminar will be held on Tuesday 1st of November at Hotel Arkipelag at 11.30. Dr. Kjell-Åke Nordquist, director of the Peace Institute, will tell about his experiences of peace processes in Colombia. He attended a conference on mediation and culture of peace in Colombia on 26 September, the date when the historic peace agreement between the government of Colombia and the Marxist guerrilla movement Colombian Revolutionary Armed Forces (FARC) was signed. President Juan Manuel Santos was recently awarded the Nobel Peace Prize for 2016 for his resolute efforts to bring the country’s more than 50-year-long civil war to an end. The seminar will be held in Swedish. Register in our Facebook-event.
Lunchseminarium om Colombias väg mot fred

Den 1 november ordnar fredsinstitutet ett lunchseminarium om fredsprocesserna i Colombia. Seminariet hålls i Hotell Arkipelags restaurang klockan 11.30. Hör Professor Kjell-Åke Nordquist, direktör för institutet, berätta om sina erfarenheter av fredsprocesserna i Colombia. Han besökte landet senast i september för att tala på en konferens om medling och fredskultur samtidigt som det historiska fredsavtalet mellan regeringen och den marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) skrevs på. Efter det har Colombias president Juan Manuel Santos tilldelats Nobels fredspris för sina ihärdiga ansträngningar att få till ett fredsvtal. Hur påverkar fredspriset fredsarbetet i landet? Anmäl dig i vårt event på Facebook.

Demilitarisation as part of the collective security system

Sia Spiliopoulou Åkermark has written two articles about demilitarisation and neutralisation in a wider context, departing from the UN Charter and collective security. The articles were published in Hufvudstadsbladet (in Swedish) and Helsingin Sanomat (in Finnish). Sia Spilipoulou Åkermark is the Head of Research of the project “Demilitarisation in an increasingly militarised world”.
Demlitarisation was once again on the agenda when Sia Spiliopoulou Åkermark was interviewed in the Finnish discussion programme A-studio: Talk, broadcasted 20 October.

Demilitariseringen som en del av den kollektiva säkerheten

Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat har publicerat artiklar där Sia Spiliopoulou Åkermark diskuterar Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och det globala kollektiva säkerhetssystemet. Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare för projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”. Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades också om demilitarisering av Yle för A-studio: Talk, som sändes den 20.10.

"It starts with me" - closing seminar of the KID project

The closing seminar of the project "KID - Equal Opportunities for pre-school girls and boys” was held in Mariehamn on 18 October. Supervisor Ida Eriksson presented the results of the project that has been carried out at the Waldorf kindergarten "Regnbågen" since 2015. Read more about the project, results and gender equality in pre-schools at our web page.

"Allt börjar med en själv" - Slutseminarium för KID

Den 18 oktober anordnades slutseminariet för jämställdhetsprojektet "KID - Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis". Handledare Ida Eriksson presenterade resultatet av projektet som har bedrivits på Waldorfbarnträdgården Regnbågen sedan januari 2015. Läs mer om projektet, resultaten och jämställdhet mellan flickor och pojkar på dagis på vår hemsida.
Barnträdgårdslärare Lotta Jakobsson och handledare Ida Eriksson
 

Important to open up for diversity in education

"The world has changed in the 20 years since the Hague Recommendations. Knowledge has become globalized; communication and business no longer know any borders. I find that fantastic; it’s a very challenging time intellectually", writes Sia Spiliopoulou Åkermark in this article entitled "Opening Up to Diversity". It is one among several articles in OSSE:s journal "Security Community" 2-2016 with focus on the 20th anniversary of the Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities.
 

Att öppna upp för mångfald inom utbildningen

"Världen har förändrats under de 20 år Haagrekommendationerna funnits. Kunskapen har blivit globaliserad. Kommunikationen och handeln är gränslös. Jag tycker det är fantastiskt. Det är en väldigt intellektuellt utmananade tid", skriver Sia Spiliopoulou Åkermark i den engelskspåkiga artikeln "Opening Up to Diversity".
Den är en av flera artiklar i nummer 2-2016 av OSSE:s magasin "Security Community" med utgångspunkt i att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs.

We welcome Heidi back to the institute

Heidi Öst will be working as Mediation Officer at the Peace Institute, from October 2016 to October 2017, while Justina Donielaite is on maternity leave. Heidi has previously been working at the institute as Mediation Officer and Researcher. Heidi is at the final stage of her doctoral studies in Public Law at Åbo Akademi University, where she is finalizing her thesis on citizenship and voting rights in four autonomous areas, with Åland as one of the case studies.
Out and about ...

Kleemola-Juntunen on the legal regime of Åland

Project researcher Dr Pirjo Kleemola-Juntunen spoke about the legal regime of Åland at a conference organised by the Nato Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters (COE CSW) in cooperation with the Finnish Navy. The conference was held in Turku in October. Pirjo Kleemola-Juntunen works with the research project "Demilitarisation in an increasingly militarised world".

Sia Spiliopoulou Åkermark spoke about minority issues

Territorial autonomies and the experience of coping with diversity are some of the themes Sia Spiliopoulou Åkermark discussed during this fall at conferences around Europe. Sia has also participated at the international conference of the Council of Europe on the Framework Convention on Protection of Persons Belonging to National Minorities.

 
Ålands medlingsbyrå

Åland mediation office offers mediation in criminal and civil law cases. For more information, please visit the homepage.

Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfri medling åt parter i brott- och tvistemål. För mer information besök medlingsbyråns hemsidan.

Heidi Öst är tillbaka på institutet

Heidi Öst ska vikariera som medlingsansvarig från slutet av oktober 2016 till oktober 2017, medan Justina Donielaite är föräldraledig. Heidi har tidigare arbetat som ansvarig för Ålands medlingsbyrå och som forskare vid fredsinstitutet. Hon är i slutskedet av sina doktorandstudier i offentlig rätt vid Åbo Akademi, där hon småningom ska presentera sin avhandling om rösträtt och självbestämmande i fyra självstyrda områden, med Åland som ett av fallen.
Fredis i farten ...

Pirjo Kleemola-Juntunen om Ålands rättsliga ställning

I oktober deltog Pirjo Kleemola-Juntunen i en konferens organiserad av  Natos kompetenscenter för operationer i grunda och trånga farvatten (COE CSW) i samarbete med finska marinen. Kleemola-Juntunen höll en presentation om Ålands rättsliga ställning. Hon forskar i frågor gällande havsrätt i forskningsprojektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld".

Sia Spiliopoulou Åkermark om minoritetsfrågor

Territoriella autonomier och erfarenheter av att hantera olikheter är några av de teman forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark talat om på olika konferenser i Europa den här hösten. Läs om vilka på vår hemsida.
I oktober gästade Sia även Europarådets internationella konferens om Ramkonventionen om skyddet av nationella minoriteter och dess tillämpning.
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2016 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp